Сертифициране и еко-маркировки в туризма

Еко-етикетите и еко-стандарти в туризма позволяват да се улесни комуникацията между бизнес организациите и особено между фирми и туристи. Те дават гаранция, че всяка дейност и продукт в туристическия обект се основават на еко-принципите и са устойчиви в това отношение. В света съществуват над сто лога и инструменти за удостоверяване на екологосъобразността в туризма.

Подробности по този въпрос и примери могат да се прочетат на

http://www.rainforest-alliance.org/tourism/verification.

Всеки еко-етикет изисква постигането на набор от критерии за екологични показатели, който надхвърля това, което се изисква от нормативната уредба (национална или европейска) и е постижимо за значителна част от туристическите организации, с цел да се осигури възможност за по-добър потребителски избор.

Всеки еко-етикет изисква постигането на набор от критерии за екологични показатели, който надхвърля това, което се изисква от нормативната уредба (национална или европейска) и е постижимо за значителна част от туристическите организации, с цел да се осигури възможност за по-добър потребителски избор.

Основните въпроси, на които трябва да се отговори, когато се предлага продукт с еко-етикет са:

 • Кои продуктови групи ще бъдат включени?· Какви услуги да се включат?
 • Кои критерии трябва да бъдат задължителни и кои не?
 • Съществува ли баланс между процеси (системи за управление на околната среда) и изпълнение на критерии?
 • Как да се провери и да се гарантира съответствието на продуктите с необходимите критерии?
 • Как да се достигне до туроператори и до отделни потребители, които търсят устойчиви продукти?

По темата в рамките на проект „Повишена информираност на туристи­ческия клъстер за управление и опазване на околната среда” MIS-ETС Code: 332, Ref. No. 2 (4i)-2.1-8 е създаден НАРЪЧНИК ПО ЕВРОПЕЙСКА ЕКОМАРКИРОВКА И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (EMAS), който може да бъде използван за повече информация, при желание за разработване на туристически обект по ЕМАС.

Ползи за сертифицираните фирми

 • Защитеният сертификат помага на бизнеса да се подобри – при самият процес на сертифициране се изучават елементите на устойчивостта във всяка дейност и се съсредоточава вниманието върху промените, които са необходими. A тава е предпоставка за привличане на повече клиенти.
 • Сертифицирането води до тенденция към съществено намаляване на оперативните разходи – за вода, електроенергия, горива.
 • Процесът на внедряване насертификат за устойчив туризъм води до лесен достъп до техническа помощ и финансиране на бизнеса при внедряването на нова технология.
 • Потенциално, сертифицирането може да осигури предимство в търговията, тъй като потребителите се научат да разпознават надеждните марки.

Ползи за потребителите

 • Потребителите имат яснота кои фирми са действително еколого-ориентирани и социално отговорни.
 • Повишава се обществената осведоменост за отговорнибизнес практики.
 • Поведението на самите туристи става по-отговорно когато ползват услугите на сертифицирана туристическа фирма.
 • Сертифицираните фирми са склонни да предлагат по-добро качество на услугата.

Ползи за околната среда и местните общности

 • Наличието на еко-сертификат изисква от предприятията да опазват околната среда, да допускат малко или никакви щети.
 • Изисква се фирмите да спазват местната култура и да се осигури реално икономическо и социално развитие.
 • Когато бизнесът е икономически устойчив и предлага качествени услуги, това гарантира, че в дългосрочен план ще се запазят ползите за местната общност и за околната среда.

Обзор на международни екологични сертификати и еко-маркировки в областта на туризма могат да се прочетат от:

http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-gstc-criteria/gstc-recognized-standards.html

Untitled17

снимка: http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-gstc-criteria/gstc-recognized-standards.html