„Зелено строителство”

1
http://www.bpva.org/bg/articles/article294.html

 „Зелено строителство” е концепция, свързана с управление на енергоспестяването, на шумовото замърсяване, на водния поток, управление и планирано влагане на екоматериали в строителството, предпазването от подпочвено замърсяване и т.н. Строенето на сгради с мисъл за последствията върху природата се налага поради наличието на редица фактори (нарастващи цени на ресурсите, климатични промени, законови разпоредби, изисквания към бизнеса за социална отговорност), чието въздействие оказва неблагоприятно влияние върху стро­ителния бранш.

 

 

 

„Зеленото строителство” е свързано с изграждането на сгради, които са проектирани, построени, управлявани и използвани така, че да се намали максимално влиянието им върху околната среда. За да се постигне това, се налагат промени в дизайна, строителните компоненти и адекватното управление на целия процес.

2
http://www.google.bg/imgres?imgurl=...

 

Критериите, които опреде­лят тези сгради, са (http://bg.bgp.bg/BGP_articles_347/):

 • намаляване на въглеродния диоксид и другите емисии на газовете, които засилват парниковия ефект;
 • намаляване на разходите за електроенергия, вода и природен газ;
 • намаляване на отделяните отпадъци;
 • намаляване на разходите на ценни природни ресурси;
 • намаляване на влиянията върху околната среда;
 • използване на възобновяеми ресурси и материали, които могат да се рециклират; използване на алтернативни енергийни източници.

Прилагането на принципите за „зелено строителство” увеличава пазарната стойност на сградата до 10% за сметка на 2% нарастване на вложените средства.

Освен понижаване на разходите за енергия и поддръжка зелените технологии, намаляват здравните разходи за служителите, повишават тяхната производителност и увеличават присъствието им на работното място. Има и сериозни нефинансови положителни ефекти от използването на енергоспестяващи технологии - все повече корпоративни клиенти търсят конкретно зелени сгради, а и пазарните оценки на тези обекти са все по-високи.

Сертифициране на зелените сгради

Създаването и утвърждаването на системи от критерии за „зелено строителство” се осъществява по частната инициатива на неправителствени организации, които създават, организират и присъждат сертификати в тази сфера. Критичната важност на екологичното строителство се подчертава от европейската Директива за енергийното представяне на сградите, според която до края на 2018 г. всички сгради в публичния сектор с площ над 250 кв.м. ще трябва да са с почти нулеви въглеродни емисии. След 2020 г. това изискване ще важи за всички нови сгради изобщо. Значимите за България системи за сертифициране са най-вече световните лидери BREEAM и LEED, заедно с регионално наложилата се DGNB (http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2011-1/energy-efficiency).

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)

3
Източник

 BREEAM е първият метод за оценка на устойчивото строителство и е разработен през 1990 г. във Великобритания. Той е комп­лексна система, която включва всички етапи на проектиране и строителство, оценявайки дори бъдещия експлоатационен процес. В Европа BREEAM се модифицира в BREEAM Europe. За сгради извън традиционните области на приложение – както географски, така и типологично, се разработват специфични критерии под общото име BREEAM Bespoke, а за съществува-щи сгради може да се присъди BREEAM In-Use.

На тези линкове може да откриете повече информация за BREEAM и критериите, наложени от този метод по отношение на „зеленото строителство”:

От създаването си, BREEAM се прилага за всички типове обекти. Според вида си, сградите могат да кандидатстват за сертифициране в някоя от следните категории: еко-домове; училищни сгради; офиси; търговски обекти; здравни учреждения; училища; индустриални сгради; затвори; съдебни палати.

Критериите за оценка при сертифициране са девет – управление, транспорт, енергия, води, земя и екология, материали, здраве и тонус, отпадъчни продукти, замърсяване. Всеки от тях отговаря на определен брой кредити, сформиращи общата оценка в проценти до 100%.

Оценката може да бъде в следните граници:

 • Pass (среден) - над 30%,
 • Good (добър) - над 45%,
 • Very good (много добър) - над 55%;
 • Excellent (отличен) - над 70%;
 • Outstanding (изключително) - над 85%.

При системата BREEAM Gulf, сертификатите на сградите се присъждат по скала от пет звезди.

Процесът на сертифициране включва следните стъпки:

4
http://stroitelstvo.info/shimg/zx500_920186.jpg

 1. Преценка от страна на инвеститорите в коя от категориите сгради попада обектът и колко висока оценка си поставят за целта (изискванията за по-високата оценка може да оскъпят строителството, но намаляват дългосрочните експлоатационни разходи и негативното влияние върху околната среда).
 2. Осъществяване на кон­такт с лицензиран одитор (пре­­поръчва се той да е част от процеса на проектиране от самото начало, за да консултира инвеститора и проектантите как да оптимизират сградата с възможно най-ниски допълнителни разходи).
 3. Изготвяне на доклад от одитор (след приключване на проектирането), който се предава на BRE Global за формиране на междинна оценка. Тя се ревизира след приключване на строителството и преди въвеждане на сградата в експлоатация, чрез инспекция на място и оценка за съответствие. Едва тогава се присъжда и окончателният сертификат.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

5
Източник

 LEED е международно призната система за сертифициране, създадена през 1998 от Американския съвет за устойчиво развитие - US Green Building Council (US-GBC). Прилага се за целия жизнен цикъл на сградите – при проектиране, строителство и експлоатация. Отличителна черта на системата е, че техническите критерии, по които се оценяват сградите, се одобряват от над 10 000 членуващи в US-GBS организации.

Критериите за присъждане на LEED се групират в пет основни направления на устойчиво развитие: проек­тиране и строителство; интериор и строителство; управление и поддръжка; жилищно строителство; градоустройство.

На тези линкове може да откриете повече информация за LEED и критериите, наложени от тази система за сертифициране на „зеленото строителство”:

Направлението „Устойчивото проектиране и строителство” включва подкатегориите: ново строителство; конструктивно ядро и обвивка; училища; здравни учреждения; търговски сгради.

6
http://stroitelstvo.info/shimg/zx500_1925758.jpg

За оценка на устойчивото развитие на сградите, LEED изследва девет показателя – екосъобразност на избраното местоположение, водна ефек­тивност, енергия и атмосфера, материали и ресурси, качества на средата в интериора, разположение и инфраструктурни връзки, образователно въздействие, иновативност на дизайна и регионално значение, отнасящо се до специфични регионални проблеми. Първите седем показателя сформират общ сбор от 100 точки, а последните два носят съответно допълнителни 4 и 6 точки над тези 100, формирайки максимална оценка от 110. Според събраните в различните категории точки, се присъжда сертификат на някое от четирите нива:

 • LEED Certified (сертифицирани) – между 40 и 49 точки;

 • LEED Silver (сребърен сертификат) – от 50 до 59 точки;

 • LEED Gold (златен сертификат) – от 60 до 79 точки;

 • LEED Platinum (платинен сертификат) – над 80 точки.

След като определят подходящия за обекта им LEED сертификат, инвеститорите го регистрират в онлайн системата на GBCI и по този начин декларират намерението си за започване на процес по сертифициране. Системата предлага и инструменти за самооценка на обекта според стандартите на LEED. Регистрираните проекти са индексирани в достъпна онлайн база данни. Заплаща се такса, чийто размер зависи от спецификата на обекта. Следващата стъпка е подготвяне на документи по кандидатурата на сградата - събира се необходимата информация и се определят кредитите по всеки от критериите. Подготвените документи се регистрират от оторизиран LEED администратор и се оценяват от GBCI. Институтът представя крайната оценка, която кандидатстващите по проекта могат да приемат или отхвърлят.

Пример за сграда сетифицирана по LEED e Англо-американското училище в Софи: http://www.pancharevo-bg.com/index.php/education-literacy/english-american-school-sofia

DGNB (Deutschen Gesellschaft fu"r Nachhaltiges Bauen)

7
Източник

 Сертификат за екологично строителство DGNB е разработен от Германския съвет за устойчиво развитие - German Sustainable Building Council (DGNB).

Системата оценява офиси и административни сгради, като мето­до­логията за оценка на останалите типове сгради е в процес на развитие. Качествата на обектите се систематизират в шест категория: екологичност; икономичност; социо-културни качества и функционалност; технически качества; процеси; местоположение.

На тези линкове може да откриете повече информация за DGNB и критериите, наложени от тази система за сертифициране на „зеленото строителство”:

8
Източник

 Шестте категории обхващат 49 критерия, като оценката за местоположение се представя отделно от другите в крайния сертификат, така че сградите да се оценяват независимо от местоположението си. Всеки от критериите се оценява по скала от 1 до 10 и се умножава по т.нар фактор за тежест, в зависимост от значението си за дадения обект. Факторът за тежест варира между 0 и 3, като може да бъде и нула – например при магистралните мостове не се взима предвид критерият за качество на интериора.

Крайната оценка се измерва по две скали. При едната, събраните общо точки се съотнасят към максималните възможни в проценти и спрямо това се присъждат три вида сертификати:

 

 • бронзов – между 50 и 65%;

 • сребърен – между 65 и 89%;

 • златен – над 89%.

Същевременнo, според степента на съответствие с максималните възможни проценти, по всеки от критериите се присъждат оценки, формиращи и общата за проекта:

 • 2,0 – между 65 и 80%;
 • 1,5 – между 80 и 95%;
 • 1,0 – над 95%.

Пример за сграда, сетифицирана по DGNB в България е хотел „Хилтън”: http://www.morethangreen.bgbc.bg/ckfinder/userfiles/files/programa%20%20%D0%91%D0%93%20LAST(2).pdf

Основните насоки в развитието на „зеленото строителство” са синхронизиране на методите за оценка на различните системи и промотиране на различните системи на местно ниво, така че проектанти и строители да са информирани за потенциала на зелените сгради. В момента, освен сертифициращият по DGNB „Български съвет за устойчиво развитие”, за популяризирането на екологичните сертификати работи и „Българския съвет за устойчиво строителство”.

<< 1 2 >>