Основни проявления на глобализацията на световната икономика

Същност на глобализацията

Терминът глобализация произлиза от френското “global”. Той е събирателен и обхваща икономически, социални, политически, технологични, екологични и всякакви процеси и страни на развитието, които се проявяват в световен мащаб. По своята същност тоталният процес на глобализация е свързан с всеобщо разпространение и взаимно проникване на капитали, технологии, идеи и културни особености в мащабите на планетата. Възприема се като предпоставка за развитие на цялостното световно общество чрез премахване на различията и границите.

Глобализация на икономиката

Основните, развиващи се в условията на глобализация характеристики на съвременната икономика са:

 • свободна търговия;
 • свободно движение на капитали;
 • изпреварващо влияние на финансовия капитал пред търговския и промишления;
 • увеличаване на данъчната конкуренция между държавите с цел привличане на капитали;
 • намаляване влиянието на държавата над мега-компаниите;
 • създаване на международни икономически структури – Международен валутен фонд (МВФ), Световна банка, Общото споразумение за митата и търговията (GATT), Световна търговска организация (WTO).

Untitled1

Снимка: http://importexportingreece.blogspot.com/2011_12_01_archive.html

За бърза глобализация на икономиката спомагат:

 • развитието и разширяването на възможностите на транспорта и комуникациите;
 • сближаване политиките на отделните държави и взаимните им интереси;
 • разширяване на образователния и културния обмен;
 • разпространение на езиците на големите икономики и най-вече на английски език.

Тези явления са фактор за глобализацията, но и нейн резултат, който води до по-нататъшното й и още по-мащабно развитие, което същевременно е нов тласък за усъвършенстване и разширяване влиянието на тези фактори. Така глобализацията се развива с все по-голяма скорост и става необратим процес.

Глобализацията се разглежда най-често от аспекта на нейните приноси за ускорено развитие на световната икономика.

Глобалното развитие разширява:

 • взаимната обвързаност на икономиките на отделните държави;
 • задълбочаването на търговския обмен между тях;
 • политическите диалози и укрепване на световния мир.

Икономическата сила на дадена страна се определя до голяма степен от нейната позиция в глобализиращата се световна икономика. Ако дадена държава се стреми към икономически просперитет и благосъстояние на своите граждани, тя трябва да намери сили и начин да заеме такава позиция, която ще предостави ефективни връзки за нейните производители и максимален достъп до пазарите. Тя може да създаде подобни мрежи само чрез свои международни връзки и отвореност за сътрудничество във всички области на икономиката и политиката. Капсулирането на националната икономика е противоположност на глобализацията и означава застой и изоставане.

image002

http://www.dnevnik.bg/shimg/zx450y250_1039955.jpg

Политически страни на глобализацията

Тези аспекти не се разглеждат като икономически, но не могат да се отделят напълно от тях. Икономическото развитие до голяма степен се определя от политическите отношения в света и обратно. Глобалните военни конфликти – двете световни войни стават причина да се създадат противостоящи си политически и военни блокове. Тяхното най-голямо негативно влияние върху икономическото развитие, особено на по-слабите държави бе Студената война.

През този период усилията и средствата на най-големите и свързаните с тях икономики бяха насочени към въоръжаване и противопоставяне. Избягването на фатален световен конфликт беше възможно чрез създаване на глобални политически структури – тези на ООН. В следвоенния период те изиграха важна роля за туширане на регионалните конфликти и предотвратяване на разрастването им.

image003

The UN Plan to Remake the World Unveiled at Rio Summit 2012

http://occupycorporatism.com/the-un-plan-to-remake-the-world-unveiled-at-rio-summit-2012/

 Екологични и социални аспекти на глобализацията

Икономическото развитие и техническия прогрес предизвикват използване на природни ресурси в колосални размери. Несъвършенството на технологиите, концентрацията и големите мащаби на производствата, урбанизацията и развитието на услугите и бита водят до увреждане на жизнената среда и природата в планетарен мащаб и стават застрашителни за бъдещето на човечеството. Задържането и ограничаването на негативното влияние на икономиката върху качеството на живот на хората е възможно единствено чрез глобални действия на глобални структури. Такива са действията на структурите на ООН за създаване и прилагане на Концепцията за устойчиво развитие. Тя се проявява като характерна особеност на глобализацията, защото нито една страна, колкото и силна икономика да е тя, не може сама да реши проблемите с глобалното замърсяване, парниковия ефект, климатичните промени, безконтролното изчерпване на природните ресурси, изчезването на животински и растителни видове.

Untitled4

Фигура 1.1. http://www.dadalos-iizdvv.org/globalisierung_bg/grundkurs_2.htm

Концепцията за устойчиво развитие придобива все по-голяма популярност и сила, с която се прилага. Тя се основава на схващането, че със средствата на техническия прогрес и най-модерните научни открития, могат да се поставят под контрол всички възможни кризи – икономически, социални, екологични и демографски. Тя е част от най-новата идеология на модернизма и изразява вярата в непрекъснатия прогрес като обществена необходимост. Тази концепция е идеология и на глобализма, която според привържениците си ще реши проблемите породени от различията между бедни и богати страни и ще допринесе за значително нарастване благосъстоянието на хората. Концепцията за устойчиво развитие съдържа и посочва начините за съхранение на природата и осигуряване на еднакви възможности за развитие на сегашните и бъдещите поколения.

Untitled5

Снимка: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА БИЗНЕС В ГЪРЦИЯ

 http://importexportingreece.blogspot.com/2011_12_01_archive.html

Противници на глобализма. Негативни страни на глобализацията

Едновременно със задълбочаване на глобализацията се поражда и мощно антиглобално движение. Неговата идеология е основана на съждението, че нещо ново може да се изгражда или на свободно място, или като се разруши съществуващото. Тъй като в света няма свободно пространство, това означава, че глобализацията е разрушителен процес. Критиките на глобализма са насочени повече към социалните, културните и етнически проблеми на развитието. Според анти­глобалистите премахването на границите и доминирането на пазарите ще доведе до унищожаване на културата, традициите, националната и етническа идентичност на народите. Големите държави ще наложат своите икономически и политически интереси в света, измествайки националните и регионалните. Привържениците на глобализма отхвърлят това твърдение, но не може да се отрече, че икономическата глобализация неизменно ще наложи промени в посока монокултура.

Untitled6

 http://fakti.bg/mnenia/56878-za-globalizaciata-multikulturalizma-i-kulturnoto-obezlichvane-na-balgarite

Свободното движение на капитали, технологии и лица е еднакво достъпно за всички страни, но само привидно. От него се възползват онези икономики, които разполагат в по-висока степен с въпросните ресурси. Останалите изпадат в подчиненост и неравностойна позиция. Така технологично и икономически силните - Западна Европа, САЩ, Австралия, Канада, Япония, с население общо около два милиарда души, ще се изправят пред непреодолими противоречия с останалите пет милиарда от азиатските, африканските, южноамериканските и бившите социалистически страни. Някои критици на глобализацията я разглеждат като нова вълна на колонизация.

Untitled7

Снимка: Познаваме детето по негова рисунка – КАК?

http://www.bulgarica.com/wp-content/uploads/2009/08/gallery_318.jpg

В резултат на глобализацията вече се наблюдават ясни признаци на неравнопоставеност в сферата на международното разделение на труда. Големи производители от силните икономики изнасят свои предприятия в по-слабите, където в резултат на ниската трудова заетост цената на работната сила е по-ниска. По този начин в развитите икономически страни се увеличава делът на така наречените „бели якички” – високоплатени служители в банки и офиси на големи компании, докато в другите страни се концентрират „сините яки” – нископлатени работници, заети в по-неблагоприятни дейности.

Критиците на глобализма считат, че увеличаването на дела на услугите за сметка на пряката производствена дейност е деформация. Те водят до излишен лукс, неравномерно в географски аспект развитие и социална несправедливост.

В последните години при условията на глобализация и предимствата, които тя предоставя, се наблюдава раздвижване на престъпността и тероризма. Под благовидната форма на икономически и туристически пътувания и обмен на стоки, отделни лица и организации извършват престъпни и антихуманни действия в ущърб на развитието и благоденствието. Тези действия вземат все по-големи раз­мери с негативно влияние. Освен това те са трудно предсказуеми и преодолими и налагат заделяне на големи средства и усилия. Предимствата на новите телекомуникации и използването им в банковото дело улесняват криминалните икономически и финансови престъпления, а високоскоростният транспорт улеснява извършителите да се придвижват и укриват.

Untitled8

Снимка: ООН: Малкият Вавилон Или Осмото чудо на Света, Енчо Господинов

http://e-vestnik.bg/imgs/pismo_ot/revolverUN.jpg

Глобализацията създава и немалко лингвистични проблеми. В международното пространство се утвърждават все повече така нар. „големи езици” – говорими от многобройно население, преди всичко от икономически силните страни. Те навлизат в езикови територии, които са със слаби международни икономически и политически функции - „малки езици”, като ги изменят и ерозират. Такъв е английският език, който вече придобива функционално широка употреба между различни страни и народи, в това число и не англоговорящи.

 

 

<< 1 2 3 >>