Взаимни зависимости между глобалните проблеми на развитието и туризма

Глобалните проявления имат отражение върху цялостната дейност на държавите и хората, в това число и върху туризма. За да се покаже тази връзка е подходящо да се подредят паралелно характеристики на глобализацията и съответстващи функции на туризма, изразени като конкретна стопанска дейност. Така най-ясно се разкриват взаимните им зависимости и техните посоки на въздействие. Съвпадането им означава, че съответния критерий на глобализма е в полза на туризма (-->-->). Има случаи, когато даден критерий е фактор за развитие, но изисква от фирмите средства, усилия и по-висока квалификация. В тези случаи има както съвпадение, така и противопоставяне на критериите на глобализма и функциите на туризма (-->-->,--><--). Съществуват и такива критерии, които имат негативно влияние върху туризма (--><--). Те са малко и с несъществено значение за развитието на сектора и региона.

Таблица 1.1. Съпоставка между характеристики нa глобализацията и функции на туризма

tabl. 1