Възможности за развитие на МСП в туристически клъстер

При разглеждане и съпоставка на възможностите, ограниченията и забраните, които налага глобализацията и възможностите пред туристическите фирми, особено при малките и средни предприятия (МСП) в туристическия сектор се вижда, че преобладаващата част от критериите и интересите са еднопосочни. Няма съвпадение само в случаите, когато изискванията се отнасят не директно към туристическия сектор, а към други държавни структури. Типични са случаите за спазване на законността и някои престъпни проявления на лица и организации.

Може да се направи извод, че принципите и проявите на глобализма благоприятстват развитието на туризма във всичките му форми и разновидности.

Това са добри възможности за трансграничния регион Добрич - Констанца, тъй като и двете съседни страни – България и Румъния, са равноправни членове на ЕС, разглеждан като типична форма и проявление на глобализация.

За региона има още едно предимство пред останалите развити туристически дестинации. Поради географското си положение спрямо изходните позиции на основния клиентопоток, той е значително по-улеснен. Това обуславя по-ниски разходи за този контингент при пътуване и достъп до туристическите обекти на региона. Съчетавайки това обстоятелство с културните, природните и икономически условия, в това число и достъп до националните и международни фондове за развитие, МСП в туристическия сектор могат да намерят условия за конкурентни предложения и успешен бизнес.

Тепърва ще се проявява още един значителен фактор за развитието на туризма. В условията на глобализация се очаква и ЕС да преодолее финансовата и икономическа криза и да повиши платежоспособността и покупателната сила на населението. Това е още една допълнителна възможност за развитието на туризма в региона, особено ако е в наличност предприемачески дух и усет към пазарните изисквания.

Видно е, че има значителни предпоставки за по-нататъшно развитие на сектора в региона. Предимствата, които са налице могат да се използват по-широко и по-ефективно в условията на един регионален туристически клъстер. За функционирането на такъв са налице всички условия. Остава това от преобладаващата част от туристическите и свързаните с тях фирми да осъзнаят ползата от него и да се предприемат реални действия за организиране и поддържане функциите на такава структура.

В условията на клъстер се обединяват усилията и средствата на фирми, органи на местна и държавна администрация, научноизследователски и научно-приложни звена, образователни структури и неправителствени организации. За съществуването на клъстер е необходимо от мениджърите на фирмите да осъзнаят и приемат, че неговата работа по общите и обществени проблеми в региона е в пряка полза за техните индивидуални интереси. Клъстерът не означава решаване на чужди проблеми за сметка на фирмите. Те сами определят целите и задачите си, които преобладаващо се насочват към привличане и използване на фондове за развитие чрез координиране на индивидуалните действия и усилия. Чрез подобно обединяване се решават проблеми, които не са по силите на отделните стопански единици, но са от важно значение за тяхното развитие и успешна дейност.