Устойчив и отговорен туризъм

Географските дадености на трансграничния регион Добрич–Констанца позволяват развиването, както на традиционния морски туризъм, така и на останалите видове туризъм, наричани алтернативни. Това позволява интегрирането в клъстер на фирми, предлагащи различни туристически продукти. От друга страна по този начин се постига синергиен ефект за развитието на региона, особено по отношение на икономическите, екологичните и социалните му аспекти. Подобни действия на сътрудничество осигуряват устойчив и отговорен туризъм.

Същността на устойчивия туризъм се изразява във „всяка форма на развитие, устройство или туристическа дейност, която уважава и опазва дългосрочно природните, културните и социалните ресурси и допринася по положителен и балансиран начин за икономическото развитие и за благоденствието на хората, които живеят, работят или пребивават в тези територии” (Устойчив и отговорен туризъм: Добри практики от Франция и България, Одисея-Ин, 2010).

Отговорният туризъм по същество е устойчив туризъм, но тук се поставя акцент върху отношението на самите туристи към избраните от тях дестинации, тяхното поведение, начин на отмора, използвани храни и други продукти.

През 2002 г. в Кейп Таун се приема Декларация, в която са записани основните цели на отговорния туризъм:

  1. Намалява до минимум отрицателните екологични, социални и културни въздействия.
  2. Генерира по-добри икономически ползи за местното население и подобрява жизнения стандарт на приемащите общности чрез подобряване на условията на труд и достъпа до индустрията.
  3. Включва местните хора във вземането на решения, които влияят на техния живот и възможности.
  4. Допринася за опазването на природното и културно наследство, както и за поддържането на многообразието на света.
  5. Осигурява по-приятно изживяване за туристите чрез по-значими връзки с местните хора, а и по-добро разбиране на местните културни и екологични проблеми.
  6. Създава културна чувствителност и поражда уважение между туристи и домакини

Добър пример за провеждан отговорен туризъм е подписаното в края на 2012 г. рамково споразумение за опазване на Природен парк „Русенски Лом”. То е по инициатива на Международната природозащитна организация WWF и е между девет туристически сдружения и фирми.

Untitled9

Снимка: Русенски Лом

http://www.­info­tou­rism.­net/index.php?t=30852-1

Конкретно за района на Добрич, могат да се дадат примери за устойчив и отговорен туризъм със:

  • спечелилият финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” проект „Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация”, който ще помогне за развиване на културен туризъм и изграждане на туристическа инфраструктура

Untitled10

Снимка: Добрич ще развива туризма с проекти на стойност около 7 млн. лв.
http://www.infotourism.­net/index.­php?t=­30938&­m=1

  • новоизграденият в община Каварна туристически комплекс с голф игрище Thracian Cliffs Golf & Spa Resort , който ще спомогне да се привличат високо платежоспособни туристи, да се удължи сезона, при това като се запазят естествената зеленина и природни дадености.

Untitled11

Снимка: Thracian Cliffs Golf & Spa Resort – Българският Пебъл Бийч

http://www.visitbulgaria.net/img/2339_0m.jpg

  • използване възможностите на публично-частното партньорство за финансиране и насърчаване развитието на селския, историческия и природен туризъм в общините Тервел и Крушари.
cb7ea0203eabdeb00c180099bb73774c  68c96bf78668e8f47f51b7c6de4b3d2b

 Снимка: Насърчаване на инвестициите в туризма: селски, природен и исторически туризъм в Крушари и Тервел

http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/Advices/nasurchavane-na-inves~45e06ba841904152bd6503b784a2bff9/