Резюме

Налагащата се с все по-голяма сила глобална концепция за устойчиво развитие води от една страна до обективни промени във външната макро-среда за организациите, изразяваща се в законовите и нормативни актове на отделните страни, налагащи строги изисквания относно опазването на околната среда. От друга страна външната микро-среда също се променя в тази насока. Това се доказва с все по-нарастващите изисквания на потребителите и обществеността към фирмите и техните продукти.

При наличието на такива промени в средата се регистрира и бавна, но сигурна промяна в ценностите, на които стъпва организационната култура. Новите ценности са свързани с осъзнатата от всички служители необходимост да се работи за запазване на екологичното равновесие и постигане на устойчиво развитие.

Организациите, които целят висока степен на конкурентоспособност са сред първите, възприели тези ценности. Затова е необходимо да се разработват нови продукти и процеси, да се изграждат нови организационни структури. Само организациите, които са изградили подходящата среда за иновации могат успешно да се справят с подобни предизвикателства. Едно от възможните решения е фирмите да изградят система за управление на околната среда, на базата на която още при възникване на идеята за нов продукт, процес или дейност да се отчитат възможните въздействия на околната среда.