Възникване и развитие

Общественото развитие на планетата през периода от втората половина на ХХ век до началото на ХХІ век се характеризира с бурно развитие на технологиите и мащабите на производствата. То е подчинено на стремежа на производителите към насищане на пазарите със стоки и услуги, като по този начин се реализират големи икономически изгоди. Постигането на тези цели има многостранно влияние върху по-нататъшния ход на развитието.

От една страна се задоволяват потребностите на потребителите, но от друга се нанасят щети на природната среда. Изчерпват се невъзобновяемите първични природни ресурси (НППР) – енергоносители, рудни и минерални богатства. Растителни и животински видове намаляват и са заплашени от изчезване. Климатът се променя много по-бързо, отколкото живите организми са способни да се приспособяват към тези изменения. Глобализацията на икономиката и напредването й в развиващите се страни поставя сериозни въпроси за бъдещето на планетата.

Untitled1

http://www.gstcouncil.org

Предпоставки за икономически растеж

Въпросите за състоянието на планетата се пораждат от естествената загриженост за бъдещето и произлизат от няколко обстоятелства.

Производителите, принудени от пазара се стремят да:

  • разширяват пазарното си присъствие при по-висока печалба, използвайки евтини суровини и материали, заместители на естествените, но с някои странични вредни влияния;
  • да разширяват асортиментите чрез използване на нови компоненти в производството, получени в промишлени процеси, различни от естествените, предлагани на ниски цени;
  • придават нови качества на традиционните продукти чрез използване на нови синтетични компоненти, чрез които се удължава трайността на хранителни продукти, получават се по-добри експлоатационни качества на облекла и обувки, по-добри естетически качества на луксозни стоки. Тези компоненти имат в редица случаи и неблагоприятни страни за здравето на хората;
  • използват високоефективни суровини, материали и технологии, но които са свързани със замърсяване на природната среда и висок разход на енергоносители и други НППР, които са в ограничени запаси и незаменими на този етап на развитие на обществото;
  • създават принципно нови продукти, които едновременно с потребителната си стойност са носители и на вредни въздействия.

Untitled2

http://www.evsinhealthcare.com/wp-content/uploads/2012/04/successionplanning.jpg

Неравномерното развитие на регионите – по принцип силно развит север и изоставащ в своето развитие юг, както и неравномерното разпределение на природните ресурси създават условия за търсене и усвояване на нови пазари. Това от своя страна е свързано с движение на колосални количества стоки и хора. То се осъществява чрез огромни разходи на енергоносители и производство на превозни средства за всички видове транспорт.

Тези действия на стопанските структури са свързани със задълбочаване на противоречията между потребители и производители от различни аспекти – икономически, социален, екологичен, здравен.

Противоречие между бизнес-целите и обществения интерес

Развитието на индустриалните общества е продиктувано от желанието на бизнеса да намери повече пазари, предлагайки по-голямо разнообразие от нови стоки с по-високи потребителни стойности, като по този начин материализира своите икономически цели. Вървейки по този път, освен положителни резултати са натрупани значителни негативи относно околната среда.

Untitled3

http://www.ernestocostasantos.blogspot.com

Най-сериозните глобални вреди произтичат от емисиите парникови газове и увреждане на озоновия слой, последствие от което е глобалното затопляне и нарушаване на еко-равновесието на планетата. Главните причинители са енергетиката, металургията, транспорта, а също изсичането и изгарянето на тропически гори, с цел обработване на земята. Друго несъответствие на досегашния начин на развитие с природата е неправилното и безконтролно използване на невъзобновяемите първични природни ресурси. На база на настоящото потребление и прогнози за бъдещо такова, най-бързо изчерпващите се първични природни ресурси са отразени в таблица 2.1. (сп. Ютилитис, април 2009).

Таблица 2.1. Резерви на невъзобновяеми енергийни източници

table2

Действия на Oрганизацията на обединените нации

Естествено е обществото, загрижено както за развитието на бизнеса като източник на решения на проблемите, но и източник на проблеми, така и за здравето и нормалните условия за живот на потребителите да търси решение на този вече глобален проблем. Движеща сила може да бъде фактор, който също е с глобално значение - в случая Организацията на обединените нации. Със своите механизми и структури, ООН прие решения и създаде органи, които контролират и управляват глобалните проявления на негативните страни на развитието на цивилизацията.

Дейността на ООН за опазване на планетата и устойчиво развитие започва още през 1949 г. Тогава се провежда първата, а през 1955 г. втората Международна научно-техническа конференция по опазване на околната среда. През 1962 г. Генералната Асамблея на ООН приема специалната резолюция “Икономическото развитие и опазване на природата”. През 1972 г. Стокхолмската конференция по проблемите на околната среда разработва програма на ООН за защита на природната среда и създава специална организация за реализацията й – ЮНЕП.

През 1982 г. сесията на ООН утвърждава “Световната харта за природата”, възлагаща на всички държави отговорността за запазване на планетата и нейните природни богатства.

По решение на Генералната Асамблея на ООН е създадена Международна комисия по обкръжаваща среда и развитие под председателството на г-жа Гру Харлем Брундтланд – тогава министър по околната среда, а по-късно премиер-министър на Норвегия.

През март 1987 г. Комисията завършва своята Глобална еколого-икономическа програма и пътища за реализацията й в света в близките десетилетия. Тя е публикувана в Оксфордския университет под названието “Нашето общо бъдеще”. В нея за пръв път са формулирани основните положения на концепцията за устойчиво развитие (Годин, А. 2012).

Независимо от множеството актове на ООН, състоянието на проблемите по околната среда се подобрява бавно и незадоволително. Необходимите действия се свеждат до спасяване на природния капитал (природните богатства), който все повече намалява.

<< 1 2 >>