Приоритети, цели и политики на устойчивото развитие на ЕС – стратегия „Европа 2020“

Механизми за постигане на устойчиво развитие са различните директиви на ЕС за норми на емисии и санкции за производители и потребители, изхвърлящи вредни емисии над нормите. Инициативата “20х20х20”, приета от европейския парламент на 17. 12. 2008 г. задължава всички производители на автомобили до 2012 г. да постигнат 120 г/км емисии на СО2, а през 2020 г. 95 г/км за цялата автомобилостроителна индустрия на ЕС. Това означава, че до 2020 г. ще се постигне 20% намаление на СО2 спрямо 1990 г., 20% участие на ВЕИ в общия енергиен микс и 20% по-висока енергийна ефективност спрямо прогнозата за 2020 г. Тези цели трябва да се постигнат по график, показан на таблица 2.2. При непостигането им се прилагат глоби по таблица 2.3 (сп. Ютилитис, февруари 2009).

Таблица 2.2. График за покриване на целите за намаляване на емисиите от страна на автомобилната индустрия

tabl 2-1

 

Таблица 2.3. Глоби за автомобилопроизводителите при непокриване на целите за намаление на СО2

tabl 2-2

 

В разработената „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, приета от Европейската комисия на 20.09.2011 година са посочени предизвикателствата и възможностите за Европа по отношение на природния капитал и ключовите сектори на икономиката.

Целият документ може да се прочете на

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:DKEY=615217:BG:NOT.

Относно ВЕИ, европейският парламент прие всяка държава да постигне 20% от общото производство като 10% от цялото електропроизводство трябва да участва в транспорта. Друго изискване на ЕП е до 2020 г., 4% от горивата да са второ поколение биогорива – от отпадни мазнини и биомаса.

За да се постигнат тези цели, фирмите се поощряват чрез различни механизми за финансиране и облекчаване на дейността им.

За оценка на иновациите относно съответствието им с устойчивото развитие, най-подходящ е методът за изследване на пълния жизнен цикъл на иновацията. Той обхваща влиянието на иновацията върху околната среда и природните ресурси от добива на същите, необходими за тази иновация, производство на нужните материали и енергии, производството, разпространението, използването, поддръжката на изделието, ликвидирането му и рециклирането на отпадъците до неизползваеми първични материали. По този начин се обхваща изцяло влиянието на изделието като се елиминира прехвърлянето на вредни влияния върху други дейности с цел прикриване на негативи. Всички връзки между етапите на производство се изразяват със съответните мерни единици като количество материал или енергия. Необходимо е възможно най-пълно обхващане и отразяване на материалните и енергийните потоци между всички етапи на пълния жизнен цикъл. За да е точно влиянието относно изчерпването на невъзстановими природни ресурси, същите се намаляват със съответните количества, освободени от рециклираните материали. Тези материали могат да минават през кръговрата на съответния материал в икономиката многократно, както става с металните отпадъци, но за изследваното изделие те се отчитат с еднократно преминаване, тъй като в следващия кръговрат те ще се отчитат при друг продукт. Участието на енергийните потоци влизат в оценката с падащия им се дял емисии от всички етапи на пълния жизнен цикъл. Например ел.енергия, необходима за добив на руда, добив на въглища, производство на стомана, производство на изделието, използване на изделието, рециклиране на материалите.

В приетата от Европейския съюз стратегия за развитие до 2020 година – „Европа 2020“ са формулирани пет цели за ЕС до 2020 г.:

  1. Трудова заетост – осигуряване на работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години;
  2. Научно-изследователска и развойна дейност - инвестиране на 3 % от БВП на ЕС в научно-изследователска и развойна дейност
  3. Климатични промени и енергия - намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г.; добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници; увеличаване на енергийната ефективност с 20 %;
  4. Образование - намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 %; поне 40 % от 30-34-годишните да са със завършено висше образование;
  5. Бедност и социално изключване - поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора в Евросъюза.

Текстът на целия документ и на други, свързани с него, могат да се прочетат на

http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm

Основните характеристики на целите по стратегията са следните:

  • дават обща представа за основните показатели, които ЕС трябва да покрие до 2020 г.
  • адаптират се и се превръщат в национални цели, за да може всяка страна от Съюза да проверява собствения си напредък към целите.
  • не предполагат разпределяне на тежестта – това са общи цели, които трябва да бъдат постигнати чрез съчетание от национални и европейски действия.
  • взаимосвързани са и взаимно се подкрепят - по-доброто образование помага за намирането на работа и намаляването на бедността; научните изследвания и нововъведенията в икономиката, съчетани с по-ефективното използване на ресурсите, ни правят по-конкурентоспособни и създават работни места; инвестициите в екологично чисти технологии помагат за борбата с изменението на климата и същевременно създават нови възможности за бизнес и работа.