Литература и информационни източници

  1. Фондация „Европейски институт”. Предизвикателствата на структурните фондове на Европейския съюз (наръчник), София, Ниба Консулт, 2006. ISBN 954-91893-4-1
  2. European Commission. Regional policy. http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds/index_en.htm
  3. European Commission. Regional policy. Atlas. http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm
  4. http://europa.eu/pol/financ/index_bg.htm
  5. http://www.eufunds.bg
  6. http://geopolitica.eu/2009/broi22009/243-regionalnite-kontrasti v-obedinena-evropa