Регионите в Европа. Класификация NUTS в Европейския съюз

Държавите-членки на ЕС използват различни принципи на админи­стра­тивно-териториално деление: сред тях има федерални държави (про­винциите в Германия и Австрия са със статут на членове на феде­ра­цията, а от края на 90-те години Белгия също е федерална държава). Има и страни с автономни зони – ця­ла Испания, например, е разделена на автономни области, макар че по-често със самостоятелност разполагат само отделни региони на страните-членки на ЕС. Но дори и сред унитарните държави, които са мнозинство в Съюза, са налице сериозни различия: в някои от тях границите на провинциите, повече или по-малко, съот­ветстват на формиралите се в продължение на векове исторически етно­културни области, докато други административно-териториални еди­ници са създадени през ХХ век. Различия между отделните региони се формират въз основа на размерите, икономическия потенциал и т.н.

С цел унифициране през 1998 е въведена т. нар. Номенклатура на статис­тическите териториални единици (NUTS), която днес е известна и като Система за разделението на регионите. Тя включва три регионални нива на регион - NUTS, плюс още две нива на локални адми­ни­стративни единици. Това спо­мага за по-справедливо разпределение на държавните помощи, кохезионния и структурните фондове, както и за установяването на баланс между общини, области и планови региони. Възприетата официална дефиниция на понятието регион в NUTS кла­сификацията на ЕС гласи:

Регионите са нормативни райони, чиито граници са фиксирани при условия на намаляване на местните власти и размера на населението в региона, отнесено като кореспондиращо към икономически оптималното изразходване на необходимите ресурси за постигане на техните цели.

За пълен достъп до правния регламент REGULATION (EC) No 1059/ 2003 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 May 2003

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/ introduction

За да се установят съответните нива на NUTS, при които опреде­лена категория на административните единици в една страна-членка трябва да се класифицират, се използва като основен критерий броят на населението в региона. Границите са следните:

tabl 1

Таблица 3.1. Граници на ниво NUTS

За целите на планирането, програ­мирането, уп­равлението, ресурсното осигу­ря­ване, наблюде­ни­ето и оценката на регио­налното развитие в БЪЛГАРИЯ се обособяват райони, които се разделят на нива в съответствие с изискванията на общата класифи­кация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз.

Untitled8

Изображение: http://www.eufunds.bg/

Районите, които образуват ниво 1, не представляват админи­стра­тивно-териториални единици и са с териториален обхват, както следва:

  1. Район „Северна и Югоизточна България”, включващ Северо­западния район, Северния централен район, Североизточния район и Югоизточния район.
  2. Район „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район.

Районите, които образуват ниво 2, не представляват админи­стра­тивно-териториални единици и са със следния териториален обхват:

  1. Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен.
  2. Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра.
  3. Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен.
  4. Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.
  5. Югозападен район, включващ областите Благоевград, Кюс­тендил, Перник, Софийска и София.
  6. Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Untitled9Графика 3.1. Карта на регионите на ниво NUTS 2 в България

източник: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=reg_bg&type=67&id=1

Знаете ли, че в България има: 6 основни географски региони (NUTS 2); 28 области (NUTS 3); 264 общини; 253 града; 5076 села.