Стратегически цели, принципи и подходи на регионално развитие

Формулирането и провеждането на политики за регионално раз­витие създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано разви­тие на районите. Това важи в пълна сила за Европейския съюз, който като наднационална структура обединява 27 държави и около 490 милиона души. Всяка страна членка има своя собствена културна иден­тичност, историческо наследство, национални особености и е на раз­лично ниво на икономическо развитие. Показателен за големите икономически различия е фактът, че последните две новоприети страни членки, България и Румъния, по официални данни за 2011 г. имат брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението съответно 46% и 49% от средния за ЕС-27. Този индикатор илюстрира една от причините за възникването и прилагането на един от основните принципи на ЕС, а именно – солидарността. Солидарността в икономически аспект нами­ра израз чрез прилагането на политики и дейности за преодоляване на икономическото изоставане и стимулиране на растеж, а техен инстру­мент са различните европейски фондове за финансиране на нацио­налните и регионални икономики. Фондовете черпят ресурси от общия бюджет на ЕС, който за 2012 г. е 147,2 млрд. евро. Основните източници за набиране на средства са данъците (най-вече ДДС), митническите такси, мита и отчисления, които страните-членки правят от национал­ните си бюджети, пропорционално на брутния вътрешен продукт (БВП) на всяка страна. На следващата фигура е показан приносът, който различните източници имат при формиране на бюджета на ЕС (данните са за 2012 г.):

Untitled4

Фигура 3.2. Източници за формиране на бюджета на ЕС за финансиране на националните и регионални икономики

Разгледайте повече информация за бюджета на Европейския съюз на:http://europa.eu/pol/financ/index_bg.htm

Политиката за сближаване е специфична дейност на ЕС, включ­ваща трансфер на ресурси между страните членки чрез бюджета на Съюза за подкрепа на икономическия растеж и устойчивото развитие, посредством инвестиции в хора, инфраструктура, заетост и иновации. За Политиката на сближаване 2007-13 са заделени 347,41 млрд. евро - 35,7% от бюджета на ЕС.

Основните цели са:

 • Цел 1 - „Сближаване” (Конвергенция): мерки за насърчаване на растежа и развитие в най-слабо развитите страни и региони на ЕС с БВП на глава от населението под 75% от средния за ЕС. За тази цел са предвидени близо 82% от средствата на политиката – 283 млрд. евро;
 • Цел 2 - „Регионална конкурентоспособност и заетост”: насо­чена е извън най-слабо развитите региони. Цели засилване на конку­рентоспособността на регионите чрез стимулиране на търговията, ино­вации и насърчаване на обществото основано на знание, пред­приемачество, опазване на околната среда. Паричен ресурс за целта – 16%, 55 млрд. евро;
 • Цел 3 - „Европейско териториално сътрудничество”: подо­бряване на транс-граничното сътрудничество чрез съвместни местни и регионални инициативи, насочени към интегрирано териториално развитие. Парични средства – малко над 2%, около 9 млрд. евро.

На фигура 3.3. са показани регионите, обект на въздей­ствие в рамките на регионалната политика на ЕС за периода 2007-2013 г. Важно е да се отбележи, че конкретните нужди от интервенция са специфични за всеки регион. В червен цвят са отбелязани онези реги­они, които имат нужда от по-значително подпомагане.

От общия бюджет на кохезионната политика за България са отде­лени 6,853 млрд. евро, от които 2,283 млрд. евро са от Кохезионния фонд. Почти цялата сума е насочена към цел „Сближаване”, а за цел „Европейско териториално сътрудничество” се дават 179 млн. евро на страната ни. Средствата са разпределени на годишни квоти с тенденция към увеличаване.

Untitled5

Фигура 3.3. Карта на политиката на сближаване на ЕС за 2007-2013 г.

fig 4

Фигура 3.4. Средства за България по политиката на ЕС за сближаване (млн. евро)

Разгледайте актуалното състояние на политиката за сближаване на Европейския съюз на следния адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_bg.cfm

Действията на институциите, ангажирани с въпросите на регио­налното развитие в България са насочени към три области на въз­дей­ствие:

 1. Намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в степента на икономическото, социалното и териториалното развитие;
 2. Осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост;
 3. Развитие на териториалното сътрудничество.

Стратегическите насоки, цели и принципи на политиката на Европейския съюз за регионално развитие намират своето приложение в системата за управление на регионалното развитие в България по­средством следните главни цели:

 1. Балансирано и устойчиво развитие на страните и регионите;
 2. Развитие на балансирана полицентрична мрежа от градски цен­трове;
 3. Засилване процесите на европейско териториално сътруд­ни­чест­во чрез подготовка на стратегии за пространствено развитие на районите за трансгранично сътрудничество и на мрежата от градски центрове в тях;
 4. Пространствена интеграция на българските региони с регио­ните в Европейския съюз и с регионите на съседните страни.

Основните подходи и принципи за постигане на целите на ре­гионалното развитие могат да бъдат изведени от Националната стра­тегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2022 г., а именно:

 • Прилагане на интегрирана стратегия за развитие, която отчита териториалните аспекти, специфични особености и потенциали за раз­витие на регионите на страната.
 • Интегриране в процеса на стратегическо планиране на регио­нално и местно ниво на целите и приоритетите, заложени в Стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
 • Постигане на полицентрично и балансирано териториално раз­витие, за насърчаване на интегрираното развитие на градовете; за под­крепа на селските и специфичните райони; за постигане на тери­то­ри­ална интеграция в граничните и транснационални региони; за осигу­ря­ва­не на конкурентоспособност на районите чрез силни местни ико­номики; за подобряване на териториалната обвързаност и за внима­ние към еко­логичните, ландшафтните и културните ценности на райо­ните.
 • Използване на потенциала на силно урбанизираните територии за генериране на растеж и заетост, както и за стимулиране развитието на съседните на градовете територии.
 • Засилване на вътрешната кохезия и смекчаване на допуснатите дисбаланси и неравенства в икономически, социален и териториален план.
 • Ефективност на действията по защита и рационално ползване на природните ресурси и богатото културно наследство на районите.
 • Активизиране на собствения потенциал за развитие на районите от ниво 2.
 • Стремеж за подкрепа на конкурентоспособността във всички региони.
 • Внимание върху функционалните връзки и отношения между центровете на развитие и прилежащите им територии.
 • Интегрираното прилагане на инструментите за развитие.

Разгледайте пълния текст на Националната стратегия за регио­нално развитие на България за периода 2012 – 2022 г на следния линк:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=598