Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България

Това е оперативна програма с европейско финансиране за Ру­мъния и България през периода 2007-2013 г. Програмата подкрепя раз­ви­тието на избираемите гранични зони, както в Румъния, така и в Бъл­га­рия. Тя следи да създава „мост” между двете страни, с цел под­помагане на граничните райони в разрешаването на сродни въпроси за раз­витие чрез сътрудничество и насърчаване на съвместни решения. По то­зи начин, границата между двете страни обединява зоните на двата бря­га на Дунав, вместо да ги разделя.

Untitled8

Фигура 3.6. Карта на трансграничните райони (общини) по ТГС „Румъния – България“

източник: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php

Концепцията на тази трансгранична инициатива е насочена към поощряване развитието на нови бизнес сделки, увеличаване обмена на информация и подобряване на достъпа до границата. Българските и румънските региони си сътрудничат за предотвратяване на наводне­нията, за съхраняване на природните ресурси и за стимулиране разви­тието на туризма. По този начин граничните зони би следвало да станат по-привлекателни за хората, които живеят и работят там, а също и за инвеститорите.

Предоставените по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. средства възлизат на 262 милиона евро. Източник на финансиране е Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) – структурен фонд, създаден за подкрепа на намаляването на разликите между регионите на ЕС. Приносът на ЕС представлява 83% от предоставения за програмата бюджет (217,8 милиона евро), останалата част от 17% (44,2 млн. евро) представлява национален принос (от държавни бюджети и от собствени източници на партньорите, които участват в проекти).

Разгледайте подробна документация на програмата на адрес:

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=documente-publicatii

Общата стратегическа цел на тази финансираща инициатива е сбли­жаване на хората, на общностите и на икономиките в граничната зона между Румъния и България, с оглед участието в съвместно раз­витие на зоната за сътрудничество, чрез трайно използване на нейните чо­веш­ки и естествени ресурси, както и на предимствата на околната среда.

Установени са следните съвместни специфични програмни цели:

 • Подобряване на достъпа до транпортната инфраструктура, улесня­ване движението на хора и стоки.

Пример: Трансгранична връзка, свър­­зваща община Кайнарджа и румънската Липница http://www. Briagnews­. bg/index.php?p=view&id=75.2

Untitled9

снимка: http://www.Briagnews­.bg/index.php?p=view&id=75.2

 • Подобряване на наличността и разпространяването на информация относно съвместните възможности в рамките на граничната зона.

Пример: Проект „Да стиснем ръце – да успеем заедно” http://­bg.­shakehandsromaniabulgaria.eu/news.php

Untitled11

снимка: http://­bg.­shakehandsromaniabulgaria.eu/news.php

 • Устойчивост на свойствената стойност на природните ресурси в зоната, чрез внимателна експлоатация и ефективно опазване на околната среда.

Пример: Проект „Еко-форс: съвместни действия за екологична отговорност на фирмите от трансграничния българо-румънски регион”

http://eco-force.eu/bg/for-project;  http://www.facebook.com/pages/Eco-Force/110525269027520;

Untitled12

снимка: http://eco-force.eu/bg/for-project

 • Устойчиво икономическо раз­ви­тие в граничната зона посредством съвместни инициативи за укрепване на сравнителните предимства и нама­лява­не на недостатъците.

Пример: Проект „Търговските палати на България и Румъния за трансгранично сътруд­ни­чество“ http://www.burocoop.eu/bg/;

Untitled13

снимка: http://www.burocoop.eu/bg/

 • Укрепване на социалното и културно сближаване посредством действия за сътрудничество между хората и общностите.

Пример: Проект „Румън­скo - българско съвместното сътруд­ни­чество за дългосрочно и устойчиво раз­витие на младите човешки ресурси в областта на технологии за възобно­вяема енергия, с цел преодоляване на социално-културната бариера и от­кри­­ва­не на общи възможности за намира­нето на работа в трансграничната зо­на” от програма за „Трансгранично сът­рудничество Румъния – България” http://www.ro-bul-ret.eu/.

Untitled14

снимка: http://www.ro-bul-ret.eu/

Една част от очакваните резултати на програмата са следните:

 • Намаляване с 30% на времето за пътуване между населените места, разположени от двете страни на границата;
 • Осигуряване достъпа до ИКТ (информационни и комуника­ционни технологии) мрежата за най-малко 3 милиона души;
 • Развитие на съвместни системи за предотвратяване на на­водненията и съвместни предупредителни дейности в случай на навод­нения на 70% по поречието на Дунав;
 • Създаване на 20 партньорства за дейности за преждевременно предупреждение и отговор в спешни ситуации;
 • Улеснения за бизнеса, от които да се възползват 500 малки и средни предприятия;Развитие на 30 рекламни материала / мероприятия;
 • Създаването на 10 интегрирани туристически продукта;
 • 15 партньорства, които поощряват трансграничното сътрудни­чество между университети, изследователски институти и бизнес средите;
 • 360 000 лица, осведомени за възможностите за наемане на ра­бота;
 • 3 500 лица, завършили подготвителни курсове в трансгра­нич­ната зона;
 • Създаване на 30 партньорства между образователни и про­фесионални центрове;
 • 4 500 лица, участващи в дейности за сътрудничество „хора за хората”.

Пример: Един от успешните проекти, финансиран по ОП „Регионално развитие", като част от първия етап на средносрочната рамкова инвестиционна програма на МИЕТ по ОППР за 2007-2013 г. е „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”. Той включва 14 проекта на обща стойност близо 64 млн. лв. по рамково споразумение на МИЕТ с регионалното министерство.

Untitled10

Фигура 3.7. Туристическият портал на България достигна до 42 млн. потребители от над 130 държави към 10.04.2012

http://www.newshub.bg/Туристическият-портал

<< 1 2 >>