Предимства за развиване на малки и средни предприятия в туризма

Във всички отрасли, в това число и в туристическия има фирми гиганти, които са водещи и определящи неговия облик, достижения и ниво на развитие. Те налагат така наречения доминиращ дизайн в производствата. В туризма диктуват обхвата на туристическите продукти, степента на комфорта, цените на услугите, клиентските потоци, модните течения, вида и разнообразието на развлекателните прояви. Тези фирми се ръководят от големи мениджърски екипи, в които има специалисти във всички важни направления на развитието. Това съвсем не означава, че обхващат и изчерпват всички възможности за бизнеса в отрасъла и региона. Поради своите мащаби и специализация в много моменти те обаче, са трудно приспособими към условията, тромави и едностранчиви. На тези гиганти са необходими жизнени пространства за разгъване над определени размери, които всъщност се изчерпват.

811  

Снимка: Китайски туроператори с интерес към "Албена"

http://radiovarna.bnr.bg/news/dobrich/PublishingImages/554/12-03-26-54490_1.jpg

Всичко останало като територия, видове дейност, мащаб на отделните стопански единици, помощни и съпътстващи дейности остават за предприятията от малкия и среден бизнес. Техните предимства са:

 • лесно приспособими към външните условия;
 • мобилни, гъвкави, бързодействащи;
 • лесно и с малък риск сменят своята дейност;
 • малоброен персонал, податлив на промени и управление;
 • по-лесно и по-успешно управляват рисковете;
 • поради по-малките си размери, издържат по-успешно кризите – с по-малки или дори без загуби;
 • по-добре съчетават семейните и битовите с бизнес дейностите;
 • по-малко са зависими от социалните и политическите промени и нестабилност.

Това означава, че за малките и средни предприятия в туризма има достатъчно жизнено пространство. Те имат право и условия за съществуване и са важни в регионалната, националната, дори в глобалната икономика като съвкупен елемент.

812  

813

Снимки: Семейни хотели 

 http://onetravel.bg/image/cache/data/landing_pages/2011/12/semeini-hoteli-298x203-crop.jpg

http://www.capital.bg/shimg/zx620y348_461997.jpg

От гледна точка на устойчивото развитие и екологията, те имат някои предимства:

 •  по-малките мащаби означават по-ниска концентрация и обеми на вредности и отпадъци, които поради това са по-лесно разрешими като проблем;
 • по-подходящи са за прилагане на съвременните начини за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
 • по-добре съчетават използването на капиталовите разходи за иновации, строителство, обзавеждане и обслужване на бизнеса си с битовите си нужди и функции;
 • нуждите им от инфраструктура  лесно се удовлетворяват и съчетават с масовата потребност, което не изисква допълнително нарушаване и увреждане на природната среда за изграждане на нова;
 • проблемите по управление на отпадъците са разрешими в териториалния обхват на селището, района, комплекса;
 • уплътняват използваемостта на пространствата, ресурсите и капацитета на инфраструктурите като по този начин се икономисват капиталови раз­ходи;
 • при използването на европейски и национални фондове за развитие, в това число за устойчиво развитие и екология, те са по-пригодни и по-приспособими към изискванията, контрола и управлението на същите;
 • поради значението им за устойчиво развитие и трудова заетост, към МСП са ориентирани множество международни и национални програми за развитие

 814

Снимка: Правим нов проект с Гърция за развитие на екотуризма

http://www.farmer.bg/news_pict/2012/1350286484_56294_1.jpg

Предимствата, които остават за МСП в туризма са привлекателна сила към този начин на препитание за значителна част от местното население, но наличието им още не означава успех. За да е успешен бизнесът на едно МСП се изисква опит, квалификация, последователност, стратегия и усилия. За успешното съчетаване на икономическите с екологични успехи са нужни нова фирмена ценностна система, култура и морал. Нужно е системно образование и информиране за развитието и тенденциите в напредналите страни и в частност в трансграничния район. Това е необходимо, защото туристическите фирми, включително МСП, имат насоченост към международните клиентопотоци, характерни със своите високи изисквания и култура.

Не на последно място в потребителските критерии за избор на туристическа дестинация са състоянието на природната среда, екологичната и професионална култура и нивото на фирмите на фона на състоянието в развитите страни и дестинации.

Показателни за развитието на туристическия сектор са регионалните и национални класации за най-динамично развиващи се МСП. В информациите за използване на евро фондовете за 2011 г. само 6 % от 1702 фирми са спечелили финансиране, като най-малко са усвоените средства по ОП „Конкурентоспособност”.

Някои от причините за ниската усвояемост на фондовете от МСП са:

 • тежки и продължителни процедури;
 • изисквания за голямо количество документации;
 • често забавяне на плащанията;
 • замиране на икономическата активност по места;
 • отлагане на инвестиционни и иновационни действия.

Тези затруднения и пасивността на фирмите ги правят не конкурентоспособни, което спира постигането на еко-икономика и устойчиво развитие. Над половината от МСП избягват ползването на кредити от фондовете поради страх от фалит. Това води до намаляване на заетостта и приходите с тенденция за продължаващо влошаване (сп. Капитал, бр.1, година VІ, стр.6).

 Делът на туристическия сектор в тези класации е едва забележим и особено на фирмите от Североизточния трансграничен регион. Това може да се обясни с някои факти като:

 • секторът не е в полезрението на класациите поради ниска активност и динамика на развитие;
 • МСП в региона работят на ниско професионално ниво;
 • фирмите работят полулегално, поради което за тях няма достатъчно официални данни;
 • микро-фирмите не участват в класацията.

В класацията за най-динамични МСП на област Добрич от 64 фирми няма нито една от туристическия сектор (сп. Капитал, бр.1, година VІ, стр.124-125).

Каквото и да е обяснението за този факт, ясно е, че за прилагане на устойчиво развитие и еко-икономика има широко неизползвано поле за действие. Тук може да се намери изгода в много дейности. За използване на предлаганите финансови помощи за устойчиво развитие, зелена енергия и управление на отпадъците малките и средни предприятия трябва да имат предвид някои обстоятелства при подхода за кандидатстване, без които едва ли биха постигнали резултат (сп. Капитал, бр.1, година VІ, стр.23).

815

Снимка: Екотуризъм в община Златоград

http://ecomedia.bg/wild/tourist-destinations/article/307

 

От практическа гледна точка е необходимо да се спазва следното:

 • подробно запознаване с насоките за кандидатстване;
 • да не се кандидатства самоцелно (да се получат пари, независимо как);
 • да се ползва консултация от експерти на съответния регионален информационен център още на първоначалната (ориентировъчна) фаза, когато това е безплатно;
 • да се преценят допълнителните разходи, свързани с наемане на консултант за подготовка и изпълнение на проекта;
 • да се прецени, в кой момент са необходими средствата като се отчете и рискът от евентуални забавяния на плащанията;
 • преценка на риска да се получи по-малка част от гранта, за който се кандидатства;
 • при нужда от съфинансиране, трябва да се проучат още преди кандидатстването възможностите за кредит от избраната банка и синхронизирането му с искания грант;
 • да се преценят възможностите на персонала, който ще се занимава с изпълнението на проекта за съвместна работа с избрания консултант.

 Трябва да се има предвид, че настоящият планов период приключва през октомври 2013 година и от 2014 г. започва следващият.

Подробно разглеждане на стъпките при кандидатстване за ползване на финансови помощи по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” са изложени в сп. Мениджър, бр.11, 2012 г. стр. 130-131,

http://www.eufunds.bg/document/994

http://evroprogrami.com

816  

 Снимка: Очакван старт на мярка за екотуризъм и неземеделски дейности

http://ecomedia.bg/business/finance/article/5238

<< 1 2 3 4 >>