Зелена енергия

Съвременното развитие на енергетиката има решаваща роля за икономиката. Наличието на енергийни ресурси обуславя прогрес и високо качество на живота. Бедните на енергоизточници общества са зависими от външни фактори. Доставката на енергоносители е свързана с редица проблеми като напрежение в икономиката, производство на стоки за експорт, необходими, за да се внася енергия. Това обикновено води до по-нисък жизнен стандарт и ограничени бизнес възможности. При използване на енергиите съществуват и негативи за околната среда – изчерпване на изкопаемите енергоносители, големи количества парникови газове, замърсяване на въздуха, водите и почвата.

Еко-бизнесът в енергетиката е свързан с все по-голямо разширяване приложението на ВЕИ. У нас са направени проучвания и са картографирани условията за ефективна работа на ВЕИ. В Североизточна България, по черноморското крайбрежие и високите места в страната има условия за работа на ветрогенератори. В някои райони на Северна България, подбалканските полета и Тракийската низина има благоприятни условия за фотоволтаични инсталации. В това отношение, обаче в Румъния, е по-благоприятен бизнес климата за развитие на енергетиката от ВЕИ.

Във връзка с прилагането на концепцията за устойчиво развитие и съчетаване на екологията с икономиката в МСП има големи възможности за използване на такива иновации като малките фотоволтаични инсталации и соларните инсталации за топла вода. В момента, най-облекчени са условията и най-икономически изгодни са въвеждането в експлоатация на малки фотоволтаични централи до 30 мW. Повишените изисквания на клиентите относно комфорта и климатизацията на хотели и къщи за гости оскъпява туристическите услуги. За да имат конкурентоспособност и да привличат клиенти чрез висок стандарт при приемливи цени, фирмите могат да търсят съчетаване на различните видове ВЕИ и климатични инсталации чрез комплексно обзавеждане с най-съвременни агрегати. В условията на трансграничния клъстер, е възможно да се договорят по-изгодни цени чрез уедряване на доставките. Преимущество е благоприятното сезонно съвпадане на повишените нужди от енергия с интензивността на слънчевата радиация.

821

Снимка: Слънчеви колектори за семейни хотели

http://www.bgsolarhome.com/images/semeinihoteli.jpg

Важно условие за МСП е правилният избор на мощността на инсталациите. Това условие има значение, както от гледна точка на оптимални капиталови разходи, така и за намаляване на риска от неблагоприятни политически и административни разпоредби, като например, намаляване на изкупната цена на зелената енергия. Най-приемливата мощност на инсталацията е тази, която ще съвпада с нуждите на фирмата през активния туристически сезон.

Като се има предвид нормативната уредба, която разрешава безпроблемно присъединяване към преносните мрежи и безотказното изкупуване на произведената електроенергия, за по-мащабния бизнес изграждането на такива инсталации върху терени, непригодни за аграрно производство и с ниска продажна цена представлява възможност, особено, ако те са в близост до потребителите. Интересно е обстоятелството, че двата вида производство на зелена енергия – ветрогенератори и фотоволтаични инсталации в известна степен взаимно се допълват. Когато слънчевата радиация е по-слаба, обикновено има благоприятен вятър и обратно.

Предимство на тези инсталации е това, че поради малките единични мощности, те могат да се присъединяват към енергийната система без никакви или с незначителни капиталови разходи за преносна мрежа. Подходящи са за съвместна работа с обекти, потребители на електроенергия с всякакъв товаров график, тъй като могат да задоволяват напълно или частично собствените нужди, да подават към системата произведената излишна електроенергия или да допълват нуждите си от такава напълно автоматизирано.

822

Снимка: Хибридна вятърно-соларна система осигурява енергийна автономност на туристическия комплекс Узана до Габрово

http://www.xn--e1aabhzcw.bg/upload/134303766566.jpg

Възможност за бизнеса са съчетаване на ВЕИ с ферми, апаратурни производства, отдалечени от преносните мрежи обекти, хотели, кухни и бита. ВЕИ предоставя и перспективи за фирмите доставчици на оборудване, монтаж и сервиз, особено в състава на клъстер.

Интерес за бизнеса, занимаващ се с доставка и монтаж на фотоволтаични панели, а също и за ползвателите и собствениците им, представлява развитието на  пазара им. За последните шест години, стойността на соларните инсталации в Германия е паднала с 60 % - от 5 € на 2 € за 1 kW инсталирана мощност. 1 kWh слънчева електроенергия в Германия днес струва 0,2 €, толкова, колкото потребителите там плащат за конвенционална енергия. Предвижда се през 2016 г. соларната енергия да е по-евтина от останалата. България ще се включи в този график. В Германия 51% от соларните инсталации са собственост на гражданите и само 13% на енергийните компании. Това означава децентрализация и независимост от тях и предпоставка за ограничаване спекулативното поскъпване на енергията (сп. Мениджър, бр.4, април 2012 г.). Тези данни говорят за добри близки перспективи за бизнес по доставка, монтаж, сервиз и експлоатация на фотоволтаични инсталации.

Основната схема за подпомагане и насърчаване на производството на енергия от ВЕИ е чрез преференциални тарифи, определени в Закона за възобновяемите енергийни източници.

http://www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/167

Той се прилага за производители на такава енергия с изключение на водноелектрически централи над 10 MW и електроцентрали, работещи с биомаса  с капацитет над 5 MW. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране всяка година определя преференциалните тарифи. В допълнение на тези тарифи, законът предвижда продължителни периоди на задължително изкупуване на енергията от ВЕИ от страна на мрежовите оператори – 20 г. за биомаса, соларните и геотермалните източници и 12 г. за други ВЕИ като водата и вятъра. Тарифите в България по нива са сходни с тези в западните държави. Поради това, те са достатъчен стимул за насърчаване развитието на ВЕИ. 

823

Снимка: Приеха промените в Закона за ВЕИ

http://www.bpva.org/storage1/images/articles/item170/E.jpg

Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници представя финансовите инструменти, които се използват за насърчаване производството и потреблението на енергия от ВЕИ в България:

  • Международен фонд „Козлодуй”, разполагащ с 10 млн. евро. Субсидира производството на енергия от ВЕИ по „Българската кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми източници”, която е част от фонда, функциониращ от март 2004 г. – фиг.8.1. Кредитната линия осигурява финансиране на съответните банки, които отпускат на местния бизнес кредити за инвестиране в проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници. Субсидията се осигурява чрез предоставяне на 20 % от банковия заем.

Повече информация за фонд „Козлодуй” на: http://mfk-consultant.eu/index_en.html

http://www.focus-news.net/?id=n1699461

  • „Фонда за енергийна ефективност” финансира инвестициите в сферата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Той предлага безплатна техническа помощ и по-ниски от повечето предлагани пазарни лихви за заеми по проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност или използване на ВЕИ. Могат да кандидатстват проекти с общ бюджет между 30 000 и 3 млн. лв. и период на изплащане до 5 години

Повече информация за „Фонд енергийна ефективност” на: http://www.beerecl.com

  • Центърът за енергийна ефективност е финансиран от Европейската инвестиционна банка и Международния фонд „Козлодуй”. Има за цел да насърчава енергийната ефективност и да подпомага използването на възобновяема енергия в България. Предлага се комбинация от заеми и грантове, както и техническа помощ за планиране и изпълнение на проектите. Финансира проекти на стойност между 40 000 и 25 млн. евро.

 Повече информация за Центъра за енергийна ефективност на: http://www.eneffect.bg/

824  

Снимка: Климатици за фирми с кредити за енергийна ефективност

http://www.bulclima.com/uploads/article_gallery_images/energeff09.jpg

По процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика” от програмата „Конкурентоспособност” се предлагат безвъзмездно помощи в размер на 150 млн. евро. Паралелно с това, Европейската банка за възстановяване и развитие предлага още 150 млн. евро за кредитни линии за същите дейности през шест банки партньори – „Алианц”, Банка ДСК, МКБ Юнионбанк, Прокредитбанк, Райфайзенбанк, Уникредитбанк. Максималният размер на безвъзмездната помощ е до два милиона лева за закупуване на машини и оборудване за производствени цели по определен списък. Тук попада и туристическият сектор. Безвъзмездната помощ може да е от 30% до 50% от одобрените разходи.

 

За процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика” от програмата „Конкурентоспособност”

прочетете на: http://www.beeciff.org/cms/bg

 

825

Фиг.8.1. Структура на Българската кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми източници

http://www.beerecl.com

  • Българската кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ) осигурява грантове за частни компании и предлага безплатно техническо съдействие. Кредитната линия финансира широк спектър от проекти в областта на енергийната ефективност и ВЕИ чрез грантове в размер до 15 % от капитала, отпуснат като заем на фирмата. КЛЕЕВЕИ се финансира чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Международния фонд „Козлодуй”. Те предлагат кредитни линии на банките в България, които от своя страна предлагат заеми на частни холдингови компании, разработващи проекти за енергийна ефективност и използване на ВЕИ.
  • „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда” е държавна компания, която е създадена в съответствие със Закона за опазване на околната среда. То финансира екологични проекти в областта на възобновяемата енергия като осигурява средства за изграждане на малки ВЕЦ чрез петгодишни безлихвени заеми. Те могат да съставляват до 70 % от общата стойност на проекта и не могат да надвишават 1,5 млн. лв.

 

За финансирането от „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда” информация на:

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl

  • Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007 – 2013 г. залага като приоритет оптималното използване на местния потенциал за производство на възобновяема енергия. В нея се предвижда подкрепа за такива дейности чрез Оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” разполага със средства в размер на 1,9 млрд. лв. ОП „Конкурентоспособност” предвижда изразходване на 403 млн. лв. за „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници”. От тези средства едва 3 % са заделени за насърчаване на използването на ВЕИ.

 

За оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” на:

http://www.eufunds.bg/bg/page/96

Оперативна програма „Регионално развитие” разполага общо с 3,1 млрд. лв. От тях 83 млн. лв. (6 %) са предназначени за схема за устойчиво развитие, наречена „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”. Освен това ОП „Регионално развитие” предвижда изразходването на 117 млн. лв. за „Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси”, което е около 4 % от общото индикативно финансиране в рамките на ОП „Регионално развитие”. ОП „Регионално развитие” предвижда изразходването на 27 млн. лв., което е 1 % от целия бюджет на оперативната програма, за схемата „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” (Стефанов, Р. и колектив, 2011).

 826

Снимка: Община Ловеч внесе вчера 4 проектни предложения по национална кампания „За чиста околна среда – 2012 г.”

http://www.lovechtoday.eu/община-ловеч-внесе-4-проектни-предложе/sreda2004121/

Директивата на европейската система за търговия с емисии, преработената през 2009 г. дава друга възможност пред предприемачите с интерес в областта на енергийната ефективност. Според нея след 2013 г. производителите на електроенергия няма да бъдат освободени от такса върху допустимите количества емисии на въглероден диоксид (Директива 2009/29/EО). Вместо това квотите ще трябва да бъдат закупувани на аукциони, а генерираните приходи ще се получават директно от страните членки, за да ги използват по своя преценка. Директивата обаче предвижда, че държавите от ЕС трябва да отделят най-малко 50 % от тези приходи за конкретни действия в областта на насърчаване на ВЕИ, екологично улавяне и геоложко съхранение на CO2, енергийна ефективност и неутрализиране на социалното въздействие на климатичните промени. От страните членки се изисква само да информират Комисията за изразходването на приходите от квоти и за вида на предприетите действия (Стефанов, Р. и колектив, 2011).

Производството на енергия от когенерация се ползва със същите преференции както ВЕИ. При когенерацията производството на топлина и ел. енергия е комбинирано. Използва се обикновено комбинацията газов двигател – ел. генератор. Това производство е подходящо за съчетаване с обекти с постоянен режим на потребление на топлоенергия – гореща вода, пара или студ. При тези обекти, топлината се използва за собствени нужди, а електроенергията, ако не се употреби от производителя, се продава на системата. Особено ефективна е когенерацията, ако има в близост топлофикация за бита. Топлинната енергия при когенерацията се получава от охлаждането на двигателя като общият енергиен КПД може да достигне до 90-93%. Тук изгода за МСП може да представлява съчетаване на интересите им в рамките и чрез туристическия клъстер.

Интерес за бизнеса представлява дейността, свързана с икономичното разходване на енергиите. Възможностите са в две направления. Като потребител на енергия, бизнес единицата е заинтересована да намали енергоемкостта на своите процеси и продукция. Така нейната дейност се превръща в екологична. Като проектант или изпълнител на строително-монтажни работи, фирмите имат поле за дейност в областта на намаляване на разхода на енергия в новоизграждащи се обекти или реконструиране на действащи. Възможностите са в намаляване на топлинните загуби чрез ефективни изолации на сгради и съоръжения, режим на натоварване, часови графици за изместване на товарите в по-благоприятни зони. Тук перспектива ще има, докато има производство и строителство. Екологичният ефект е безспорен и такава дейност спокойно може да се окачестви като еко-бизнес за да се възползва от съществуващите преференции и протекции. Роля за синхронизиране на интересите може да изиграе трансграничният туристически клъстер.

Възможност за икономично използване на електроенергията е използването на електрически уреди от нови поколения, които предоставят същите и в по-голям обем функции с по-добро качество и чувствително намалено потребление на електроенергия. За пример могат да се посочат новите електрически светлоизточници – LED лампи. В момента една такава лампа равностойна на 60 W крушка с нажежаема жичка, вече забранена за продажба в ЕС, струва в САЩ 20 $, но нейният физически жизнен цикъл се очертава 80000–100000 часа при реална консумация 12-13 W. LED технологията е най-бързо развиващата се сред технологиите за осветление. Особено ефективно е прилагането им в сензорни осветителни тела в големи коридори, стълбищно осветление и други места за преходи в сградите. Масовото използване ще допринесе за спестяване на големи количества изкопаеми енергийни ресурси и намаляване на парниковите газове, като същевременно цената на тези устройства значително ще се намали (сп. Мениджър, бр.4, април 2012 г.).

 827

Снимка: Лондон се подготвя за осветяване на Олимпиадата с LЕД- светлини 01.01 2012

http://www.humansinvent.com/#!/599/london-prepares-for-an-led-lit-olympics/led-sharp-motorway/

Аналогично развитие има и потреблението на електроенергия от компютърната техника от най-ново поколение в сравнение с тези отпреди няколко години. Разликата в консумираната енергия е с 50% по-малко при новите.

Тук могат да намерят място, както проектантските и монтажни фирми, така и тези, които доставят новите електроустройства. За това е важно те да са привлечени на територията на туристическите фирми, които ще ползват новата техника.

В голямата енергетика значението на еко-бизнеса е особено важно поради големите мащаби на потребление на първични природни ресурси и вредните емисии, главно парникови газове. Направление на действие са създаване, доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения за димни газове. Особено перспективно е улавянето и складирането на същите, оползотворяване на топлината и материята им.

 

<< 1 2 3 4 5 6 >>