Управление на отпадъците

831  

Снимка: Замърсяване на атмосферата

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20120403060220/pollutionfacts/images/7/75/Air_pollution_1.jpg

 Урбанизацията, развитието на индустриите и подобряване на обслужването са фактори, които освен предлагането на високо качество на живот имат и редица негативни страни. Концентрацията на населението и стопанството в многомилионни градове или подобни структури е причина да се генерират и събират на определени места огромни количества отпадъци от производствените процеси и бита. Все по-широкото използване на предмети за еднократна употреба довежда до прекомерното натрупване на употребени вещи в депа, а често и на случайни места. Тези явления стават застрашителни за настоящото и бъдещите поколения чрез вредното си въздействие директно върху хората и най-вече чрез щетите, които нанасят на природната среда. Те замърсяват почвата, водата и въздуха, отделят вредни вещества при разлагането си в продължителен период на естествен разпад. Не по-малко вредни са отпадъците, които са стабилни и се разпадат много бавно, каквито са пластмасите. Освен това тяхната употреба става все по-широка и то в предмети с кратък жизнен цикъл, което води до бързо нарастване количеството на тези отпадъци.

За да се ограничат негативите на развитието и се реализира концепцията за устойчиво развитие, управленските структури от глобален, национален и местен мащаб провеждат контролни превантивни, ограничителни и забранителни мерки на съответните нива. Това е съществена част от външната среда и на туристическите фирми. Изразява се във въвеждане на множество закони и под-законови актове, задължителни за ползване от стопанските единици.

Еко-целите на страните от ЕС  се определят от рамковата Еко-директива за отпадъците.

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/framework_directive.htm


 

832
  

Снимка: С най-големи проблеми сме в управлението на отпадъците в ЕС

http://projectmedia.bg/media/pics/7307_big.jpg

Към момента на приемане на новия закон за управление на отпадъците в България (юни 2012 г.), състоянието е тревожно. Процентът на неоползотворените отпадъци е висок и крайно незадоволителен. От необходимите 55 регионални депа едва 20 са в процес на проектиране или изграждане.

В новия закон е заложено до 2020 г. задължително да се рециклират поне 50 % от стъкления, хартиения и пластмасовия амбалаж. Депонираните биораз­градими отпадъци да се намалят с 65 %. За целта още от началото на 2013 г. всички търговски обекти, административни сгради, здравни и учебни заведения се задължават да събират разделно отпадъците от хартия, стъкло, метал и пластмаса и да сключат договор за предаване на рециклираща организация. Недостатък на приложението на този закон е липсата на яснота по неговото реално приложение към началото на действащия период 2013 г. До две години след влизането му в сила се предвижда разделно събиране на строителни отпадъци и повторната им употреба.

До 2014 г. общините трябва да имат рециклиращи системи, обработващи 25 % от депонирания боклук. До 2018 г. трябва да се рециклират 40 % от сметта, а до 2020 г. – 50 % от отпадъците да се рециклират и използват повторно.

За гарантиране постигането на тези сериозни цели се предвижда общините, които до 2020 г. не изпълнят законовите разпоредби да плащат 15 % по-високи отчисления за депонирания боклук. Те са задължени да създадат наредби за прилагане на закона на тяхната територия (сп. Икономика, август 2012 г.).

833  

  http://www.dolceta.eu/bulgaria/Mod5/Opakovkite-i-upravlenieto-na-otpad.html

Фирмите, които не спазват точно и цялостно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда са заплашени да понасят парични санкции, които могат да доведат до сериозно влошаване на икономическото им състояние. Не е изключено прекратяване на дейността. За да не се стига до крайни ситуации, изходът е един – промяна ценностната система на фирмите. Може да се постигне чрез системно екологично образование на обществото и най-вече на мениджърското съсловие.

При сезонна дейност, както е в туристическия отрасъл, териториалните браншови организации и клъстерните структури могат да изиграят съществена положителна роля, както за образованието и информирането на мениджърите от МСП, така и да съдействат да се оползотворят или обезвреждат отпадъците в самата фирма или да се приведат във форма, позволяваща приемане от специализирана организация.

Ако на територията на един туристически комплекс, който е член на клъстерното формирование, може чрез общо действие на фирмите в него да се създаде, привлече или усъвършенства такава компания, която да отговаря на законовите разпоредби и да е способна да реши проблема с управлението на отпадъците.