Рециклиране на промишлени и битови отпадъци

Рециклирането на отпадни материали получени от ликвидиране на съоръжения, както и материали, отпадащи при някои производствени процеси като разкрой и рязане, е най-старата и разпространена еко-дейност и мост към устойчиво развитие. Тя е със значителен принос за пестене на ППР и намаляване на емисиите на парникови газове.

Най-развитите държави-членки на ЕС с най-добри резултати рециклират до 70% от отпадъците и практически не погребват нищо в депа, докато други все още депонират над три-четвърти от отпадъците си. Това ще рече, че напредналите държави са превърнали отпадъците от проблем в ресурс.

В доклад на Европейската комисия се обяснява, че това става чрез съчетаване на различни икономически инструменти. Данъци и забрани по отношение на депонирането и изгарянето се комбинират със схеми за отговорност на производителите и схеми за плащане, базиращи се на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече”. Практиката показва, че това се оказват най-ефективните инструменти за пренасочване на потоците отпадъци към тяхното оползотворяване. За да има икономически ефект подобна дейност в глобализиращата се икономика тези икономически инструменти се въвеждат по-широко във всички държави членки на ЕС.

В „Пътната карта за ефективно използване на ресурсите” са формулирани цели като нулево депониране, максимално рециклиране и повторна употреба, както и ограничаване на енергийното оползотворяване до неподлежащите на рециклиране отпадъци. Повече информация на: http://ec.europa.­eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm

 841

Снимка: ЕК представи икономически инструменти за подобряване на управлението на отпадъци

http://ecology-bulgaria.com/img/190412103548Pochvi.jpg

Според еврокомисаря по околната среда Янез Поточник „…Отпадъците са твърде ценни, за да бъдат изхвърляни. Ако се управляват правилно, съдържащата се в тях стойност може да се върне обратно в икономиката. Шест държави членки вече съчетават практически нулевото депониране и висок процент на рециклиране. Те не само използват стойността, съдържаща се в отпадъците, а и в хода на този процес са създали процъфтяващи индустрии и много работни места. Докладът показва как са постигнали това. Чрез подбрана съвкупност от икономически инструменти е осигурено предотвратяването, повторната употреба и рециклирането на отпадъци, което ги прави икономически по-привлекателни. Сега нашата обща отговорност с държавите членки и местните органи е да гарантираме ефективното използване и разпространението на тези инструменти в целия ЕС. Това е една от главните цели на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите...”(http://www.greentech.bg, 2012).

 Постигналите най-високи резултати от държавите членове на ЕС по отношение оползотворяването на отпадъци сочат, като най-добър начин за подобряване на управлението на отпадъците, съчетаването на следните инструменти:

  • Данъци и/или забрани по отношение на депонирането и изгарянето - резултатите от проучването са недвусмислени: процентите на депониране и изгаряне намаляват в страните, където разходите за депониране и изгаряне са се увеличили вследствие на забрани или данъци;
  • Схемите за плащане въз основа на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече” се оказват много ефикасни за предотвратяване на образуването на отпадъци и за насърчаване на гражданите да участват в разделното събиране на отпадъци;
  • Схемите за отговорност на производителите дават възможност на няколко държави членове да събират и преразпределят средствата, необходими за подобряване на разделното събиране и рециклирането. Разходната ефективност и прозрачността обаче силно се различават в отделните страни и при различните потоци отпадъци, затова е необходимо внимателно планиране и наблюдение на тези схеми

Повече за добри практики при оползотворяването на отпадъци на: http://www.greentech.bg

В доклад, публикуван от Евростат на 27 март 2012 г., шестте държави членки на ЕС, които депонират по-малко от 3 % от битовите си отпадъци са Белгия, Дания, Германия, Австрия, Швеция и Холандия. Те безспорно са измежду най-развитие в икономическо отношение страни. Но между отделните държави членове на ЕС има значителни различия в управлението на отпадъците. На другия полюс са 9 страни, които все още депонират над 3/4 от битовите си отпадъци. Сред тях е и България. Последните статистически данни, публикувани от Евростат, показват непрекъснат напредък в някои от новоприетите държави, в които процентите на рециклиране бързо нарастват.

На други места, образуването на битови отпадъци също намалява, но тук причината се корени в икономическия спад и по-ниската покупателна способност на населението http://www.greentech.bg

 842

Снимка: Балиране на отпадъци

http://lovechtoday.eu/images/news/bokluk1201121.jpg

За фирмите от туристическия сектор тези обстоятелства трябва да се възприемат като ясен сигнал за действие. Те трябва да са наясно, че постигнатото в развитите европейски страни скоро ще стане задължителна практика и у нас. Ако своевременно се предприемат действия, новите законови изисквания нямат да намерят тези фирми неподготвени. Напротив, изпреварващите действия ще дадат предимство в конкуренцията, която неминуемо ще се разрази в условията на новите изисквания. Тя ще се изразява в усилия за заемане на лидерски позиции в дейността по събиране, преработка и оползотворяване на отпадъците в съответствие със Закона за управление на отпадъците. Тези дейности безспорно са доходни и ще стават още по-атрактивни. Направленията в туристическия бизнес са оползотворяване на отпадни мазнини, хранителни и кухненски отпадъци, хартиени, пластмасови и стъклени опаковки, отпадни води, отпадни машинни масла, електронни и електроуреди.

 843

Снимка: Food waste  Image © Istock

http://www.eea.europa.eu/bg/signals/sighnali-2012-gh/v-blizk-kadr/khranitielni-otpadtsi

 На рециклиране подлежат множество материали. Една част от тях са с неорганичен минерален произход – металите. Тяхното производство е свързано с големи щети за природата, жизнената среда и изчерпването на запаси от руди и горива. Емисиите на вредности от такива материали също са много големи поради мащабите на производство и използване. От тези обстоятелства произлиза важността на въпроса за рециклирането им. При това, металите подлежат на многократно преминаване през цикъла производство – използване - рециклиране, т.е. на практика неограничен брой пъти.

 Формите на рециклиране могат да бъдат няколко:

  • Рециклиране на цели машини и съоръжения в условията на ремонтни заводи. Тук с оригинални части и наличен обменен фонд рециклираните машини възстановяват жизнения си ресурс до 100%. Това рециклиране се прилага при металорежещи машини, селскостопански машини, транспортни средства. В този случай еко-ефекта е най-голям.
  • Рециклиране на възли и части – излезлите от употреба машини се разглобяват без разрушаване и някои части от тях като корпуси, масивни елементи и други, които са скъпи, материалоемки и не се повреждат при нормална експлоатация, се използват при производството на нови серии от същите машини. Редица фирми събират излезлите от употреба машини при доставка на ново оборудване на свои партньори и прилагат гореописания начин на рециклиране. Тази схема е широко прилагана при лизинговата търговията с автомобили и селскостопански машини.
  • Сортиране на компонентите на изхвърлени машини и съоръжения по вид материали и изпращане в металургични или други предприятия за преработка на суровини. Този начин на рециклиране е с най-голям дял от целия процес на рециклиране. Той е най-приложим в туристическия сектор. Необходимо е да е организиран в полза на сектора.

 844

Снимка: Рециклиране на отпадъци – мащабен бизнес

http://1.bp.blogspot.com/_W1c40aEK57Q/TUzhnBlaOHI/AAAAAAAADog/o3KqmONGooM/s1600/26_recycling.jpg

Друг важен дял от процеса на рециклиране са пластмасите. Характерно за тях е бавното им разпадане след изхвърляне, поради което замърсяването е голямо в резултат на натрупване на такива материали с времето и особено от опаковки. В същия момент тези материали подлежат на рециклиране минимум десетократно, което ги прави ценен материал. Този вид отпадъци е налице в немалки количества в туристическата индустрия, обстоятелство, което създава предпоставки за съпътстващ бизнес.

В последните няколко години се изостри проблемътс електронния скрап. Това се дължи на обстоятелството, че материалите в електронните прибори са в малки количества за даден уред, поради което те не представляват интерес за притежателите им да бъдат предавани за рециклиране. От друга страна тези уреди съдържат както ценни - като платина, злато, сребро, мед, така и вредни материали - олово, живак, кадмий, арсен и други. Вредните вещества, попаднали в почвата, водата или въздуха могат да бъдат много опасни за здравето на хората. От друга страна при достатъчно количество събрани такива уреди, из­вличането на благородните метали може да бъде по-ефективно отколкото при конвенционалния метод от природата.

Друг проблем с тези уреди е техният обем и кратък жизнен цикъл. Това създава условия за натрупване в депата за отпадъци на големи количества, с което техният капацитет се изчерпва по-бързо. Корпусите на тези уреди, обикновено пластмаси се  разграждат бавно, с което още повече се задълбочава проблемът със замърсяването на природата.

У нас вече има действащо предприятие в Нови Искър за преработка на подобни отпадъци. Това създава условия за малки фирми да събират и предават отпадъци за преработване. Като добра практика за перспектива в това отношение може да се посочи проект, осъществяван в Германия.

 845

Снимка: Откриват завод за рециклиране на е-отпадъци

http://www.greentech.bg/?p=8360

Мобилните телефони и персоналните компютри до голяма степен иззеха бизнеса на пощенските служби. Личните писма и корпоративната поща вече са почти изцяло заменени от цифровите комуникации.

Но пощенската служба в Германия може да се окаже по-хитра от тези в други страни – и да забогатее от това, което на пръв поглед изглежда тотална загуба. Немската пощенски служители планират да направят добър бизнес чрез… събиране на стари мобилни телефони, битови електронни устройства, употребени принтерни касети, както и всякакви други електронни отпадъци, достатъчно малки, за да се поберат в кутия с размер A4 (размера на лист стандартна хартия). Злато, сребро, мед и десетки други ценни суровини са скрити във всяко електронно устройство – богатства, които чакат да бъдат „ограбени”. ALBA – фирмата, която ще рециклира отпадъците от електроника – е преценила, че може да рециклира до 80% от материалите в старата електроника. От компанията се надяват да получават по 10 000 „писма” на месец, пълни с употребени електронни устройства, които иначе биха се озовали на сметищата, биха били изгорени или „забравени” на дъното на някое чекмедже.

Германците ще могат да изтеглят от сайта на немската пощенска служба в Интернет пощенска марка за платени пощенски разходи. Това им гарантира, че изпращането на „писмото” е безплатно. Имайки марка, всяка „пратка” може да бъде пусната във всяка пощенска кутия и ще бъде изпратена до съоръженията за рециклиране на ALBA. Проектът, наречен „Electroreturn”, ще тече в продължение на една година. След това пощенската служба ще прецени дали е успешен и дали може да бъде продължен. Ако бъдат събрани около 83 милиона стари мобилни телефона – които са извън употреба, но все още не са изхвърлени или върнати за рециклиране – проектът може да се окаже полезен и да бъде подновен.

Повече за инициативата на: http://www.greentech.bg  15/02/2012

Перспективите за рециклирането като бизнес се запазват големи завинаги. Освен екологичният ефект, този бизнес има и добър икономически ефект, което е сериозна предпоставка за успешно развитие. Проблеми в това отношение се пораждат от нерегламентираните действия на някои фирми, занимаващи се със събиране на отпадъци, което води до административни и бюрократични усложнения.

 846

Снимка: Стари батерии

http://sisw.org/uploads/3/1/5/4/3154356/280852574.jpg

Редица отпадъци, които не се рециклират, но съдържат органична материя се използват за производство на енергия чрез изгаряне или за производство на горими газове. Последните имат преимуществото, че се произвеждат от материали, непригодни за оползотворяване по друг начин, което ги прави евтини и почти без стойност, а при изгарянето си отделят по-малко парникови газове, отколкото изкопаемите горива. Същевременно подобни процеси спестяват изключително неприятното замърсяване на почвата, водите и въздуха от гниенето на органичните материали. Тези еко-технологии са приложими за усвояване на отпадъците от кухни, ферми, преработващи предприятия и оставащи неизползвани на полето растителни остатъци.

За туристическите фирми включването в дейността по оползотворяване на кухненските и хранителните отпадъци може да допринесе многостранна полза. Необходима е правилна организация на прилагането на Закона за управление на отпадъците, а не опит за заобикалянето му.

847  

Снимка: Стадо от 150 крави може да „произведе” 400 мвтч ток годишно

http://www.klassa.bg/images/pictures/class_bg/img_208793.jpg

<< 1 2 3 4 5 6 >>