Резюме

Необходимо е да се разработват иновации в областта на организацията и технологията за оползотворяване на отпадъците. Тази дейност наред с икономическия и общия екологичен ефект, може да се разглежда и като важен фактор за конкурентоспособност на региона и конкретно на туризма. В условията на силна конкуренция от страна на съседните дестинации с традиционно развити туристически услуги, платежоспособните туристи ще се ориентират към региони със запазена и поддържана природна среда. Те са готови да плащат за отмора и възстановяване освен в условия на изкуствено създаден комфорт, така и за природен и естествен ландшафт. Постигането на такива условия е възможно с общите усилия на фирмите от сектора в условията на трансграничния клъстер или друга форма на професионално и отраслово сътрудничество в партньорство с местните органи на властта.

Как трябва да подхождат компаниите от туристическия сектор в конкретната си дейност, за да приложат концепцията за устойчиво развитие:

  • Запознаване, за предпочитане съвместно на всички мениджъри от дадената територия, със Закона за управление на отпадъците. Акцентира се върху специфичните за случая разпоредби, направления и видове отпадъци. Препоръчително е да се ползват лекторски услуги от РИОСВ, за да се посочат точно проблемните въпроси и се изяснят необходимите действия на база на информацията за състоянието на региона.
  • Оценка на състоянието на фирмите в светлината на изискванията на Закона за управление на отпадъците и концепцията за устойчиво развитие.
  • Определяне и степенуване на мерките за привеждане на стопанската дейност към изискванията за устойчиво развитие на база значимостта за икономическа и екологична устойчивост.
  • Определяне възможността на стопанските единици да използват предлагани преференции и финансова помощ по европейските и национални програми за устойчиво развитие, развитие на регионите, развитие на МСП, конкурентоспособност, зелена енергия, развитие на човешките ресурси, развитие на земеделието. Полезно е да се ползват като лектори специалисти от местните структури по съответните дейности и ведомства.
  • Определяне на подходи за оказване на методическа помощ на фирмите за договаряне, получаване и контрол на помощите при реализиране на мероприятия за устойчиво развитие и екологична дейност, като се организират регионални информационни центрове. Може да се търси съдействие от местната власт и органите по европейските фондове.

Тези дейности са много полезни за МСП в туризма и реализуеми при наличието на фирмена култура и структури, организиращи и ръководещи съвместните действия за постигане на устойчиво развитие. Важното е да се осъзнае, че устойчиво развитие не означава само разходи за екологични мероприятия, а е съчетаване на икономическа, социална и екологична стабилност чрез правилно движение на финансови потоци, способности и усилия.