Литература и информационни източници

 1. Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009 г.
 2. Преработена Директива на ЕС за търговия с емисии (Директива 2009/29/EО)
 3. Стефанов, Р., Д. Манчева, Н. Тагаров, Д. Христов, В. Николова 2011, Управлението на зелената енергетика в България на кръстопът, Център за изследване на демокрацията, София, ISBN: 978-954-477-175-1, стр.101-105
 4. сп. Капитал, бр.1, година VІ, стр. 6, 23, 124-125.
 5. сп. Мениджър, бр.4, април 2012 г.
 6. сп. Мениджър, бр.11, 2012 г. стр. 130-131.
 7. http://www.manager.bg/komentarite/prioritetite-na-balgariya, посетен на 03.05.2012 г.
 8. http://prsr.government.bg, посетен на 02.05.2012 г.
 9. http://www.eufunds.bg/bg/page/96, посетен на 26.04.2012 г.
 10. http://www.eufunds.bg/document/994
 11. http://www.beerecl.com
 12. http://www.greentech.bg/?p=28243, 28/04/2012, IBM готви батерия за елек­тромобили, която да издържи 800 км.
 13. http://www.greentech.bg/?p=28031, 30/04/2012, 6 европейски страни превръщат всичките си отпадъци в полезен ресурс
 14. http://www.greentech.bg/?p=25771, 15/02/2012, Пощенските служби в Германия ще „осребряват” електронни отпадъци
 15. http://evroprogrami.com/
 16. http://ophrd.government.bg/view_doc.php/1581
 17. http://mfk-consultant.eu/index_en.html
 18. http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl
 19. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
 20. http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm