Начало

Тема 4 : Устойчиво развитие на бизнеса в туристически клъс­тер

В тема 4 на това учебно пособие ще намерите текстове и линкове към други източници, които ще ви помогнат да узнаете:

 • какво представлява клъстерният подход и как той се прилага в турис­тичес­кия бизнес;
 • какви възможности съществуват за насърчаване на пазарната ак­тивност на малките и средни предприятия (МСП) и вземат ли се приоритетни мерки за развитие на туризма;
 • какви са главните подходи за разрешаване на противоречия между действията на бизнеса и опаз­ването на природната среда;
 • кои са основните международни екологични сертификати и еко-маркировки в об­ластта на туризма.

В тема 4 на това учебно пособие ще прочетете за:

 1. Индустриалният клъстер като понятие;
 2. Същност на клъстера;
 3. Укрепване жизнеспособността на МСП в туристическия клъстер;
 4. Стимулиране на приложните изследвания и внедряване на нови технологии;
 5. Насърчаване на пазарната активност на малките и средни пред­при­ятия;
 6. Приоритетни мерки за развитие на туризма;
 7. Либерализация на движението на стоки, лица, услуги, капитали;
 8. Възможни решения на противоречия между бизнеса и опазването на природните ресурси;
 9. Потребността от сертифициране и еко-маркировки в туризма.

След като се запознаете с тема 4 Вие трябва да можете да:

дефинирате понятията индустриален клъстер, туристически клъстер, еко-етикет, основни подходи за решаване на противоречия между бизнеса и опазването на природните ресурси.

обяснявате същността на туристически клъстер; и как се извършва координационна дейност в трансграничен туристически клъстер.

разграничавате направления на дейности за укрепване жизнеспо­соб­ността на туристическите организации; както и приоритетни мерки за развитие на туризма в трансграничния регион ;

използвате знанията си по ключовите думи, когато анализирате практики, свързани с понятията “туристически клъстер”, “еко-етикет”, “тотален качествен екологичен мениджмънт”.