Укрепване жизнеспособността на МСП в туристическия клъстер – насърчаване на пазарната активност на МСП

Тя се изразява в запазване на ниска себестойност, конкуренция за по-добро качество на нови и по-добре проектирани продукти, усъвършенствани процеси и организация на работа. За укрепване жизнеспособността на предприятията е необходимо да се работи в няколко направления едновременно.

Промяна и стимулиране на потребителското търсене чрез включване в глобализацията на пазарите и конкуренцията, прогресът в информационните технологии, активна реклама и популяризиране на дестинацията.Насърчаване на инвестициите в туристическите фирми като източник на заетост по пряк и косвен път, средство за трансфер на нови технологии във фирмите и инструмент за укрепване на пазарните позиции. За да бъдат избирани инвестиционни проекти с положително влияние върху устойчивото развитие на регионите, сред критериите за избор се включват системното прилагане на анализа на ефективността на инвестицията, излизането на нови пазари, създаването на нови работни места.

Възможности за постигане на тези цели предлагат националните и международни фондове за подпомагане на МСП чрез оперативни програми, в т.ч. за устойчиво регионално развитие и трансгранично сътрудничество

http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=268

  • Използване на инфраструктурните възможности, свързани с бизнеса, което включва:
  1. присъединяване към трансевропейските мрежи и подобряване на достъпа на районите в трансграничен контекст;
  2. лобиране и иницииране за изграждане на нови ГКПП и подходите към тях; присъединяване към трансевропейските мрежи и подобряване на местните телекомуникации;
  3. присъединяване към трансевропейските мрежи и подобряване на местните енергийни съоръжения, развитие на възобновяеми енергийни източници на база на националните и европейски програми за подпомагане;
  4. развитие на местните инфраструктурни проекти, които допринасят за осъществяване на трансгранично сътрудничество.
  5. опазване и управление на околната среда чрез използване на националните и европейски фондове за подпомагане (http://ec.europa.eu/civil_service/admin/green/index_bg.htm);

Насърчаване на приложните изследвания и внедряване на нови технологии

За да има успех едно туристическо предприятие е необходимо да провежда собствени изследвания и експериментиране; целеви проучвания; обучение на персонала; да използва висококвалифицирани специалисти.

Трите основни посоки за развитие са:

  • Създаване на възможности за ускорено внедряване на технологиите, осигуряващи високо качество на туристическите продукти;
  • Изграждане на среда за иновации и чувствителност на фирмите към тях;
  • Стимулиране на инициативи за създаване на нови услуги и насърчаване използването на високите технологии за разнообразяване на предлаганите продукти.

Untitled11

снимка: http://computerworld.bg/42288_obshtina_asenovgrad_vnedri_unikalna_za_balgariya_gis_za_turisticheski_atrakcii/

Тъй-като иновациите не касаят само високите технологии, а всяка сфера на обществено развитие, критериите, които се използват при избор на проекти се формират от прилагането на ефективни методи на материално-техническо снабдяване, нови индустриални услуги, нови методи на управление и нови подходи при проучване на пазарите.