Насърчаване на пазарната активност на малките и средни предприятия

Както в развитите икономики, така и у нас малките и средни предприятия съставляват основната част от бизнеса. В България кум 2012 г.те са 98,6% от всички предприятия, при това 91,6% са микропредприятия с персонал под 10 човека. В националните програми за развитие и подпомагане на МСП се предвиждат следните мерки:

 • Подкрепа на новосъздадени малки и средни предприятия – създаване на мрежа от инкубатори за иновативни фирми, където ще се предлага: инфраструктура – помещения за изследователска дейност, охрана, комуникации, достъп до лаборатории и научна апаратура, достъп до библиотеки; експертна помощ; консултантски услуги; офис услуги.
 • Осигуряване на експертна помощ за разработване на бизнес планове; подпомагане на достъпа до регионални, национални и международни програми за насърчаване; управление на качеството и иновационния процес; развиване на предприемачески умения.
 • Укрепване на малките и средни предприятия в страната чрез финансово подпомагане на инвестиционни проекти, които водят до разширяване на производството и създаване на нови работни места, както и подпомагане на предприятия, които са приоритетни за икономическото развитие на страната.
 • Финансово подпомагане на малки и средни предприятия с цел утвърждаването им на чужди пазари.

Информация и методическа помощ за ползване на предлаганите мерки могат да се търсят в областните центрове чрез изграждане на туристически клъстер или друга форма на отраслово сътрудничество.

Примерни сайтове за организации от трансграничния регион: iem.enviro-link.org/files/Concept.pdf; http://www.rapiv.org/

За оценка на състоянието и възможностите на трансграничния регион и туристическите фирми в него полезен подход може да бъде анализа на техните слаби и силни страни. Слабите страни в случая са:

 • недобро състояние на обзавеждането и технологичната база;
 • ограничени възможности за инвестиции и иновации;
 • дефицит на предприемчивост и бизнес култура;
 • неадекватно мениджърско поведение по отношение на устойчиво развитие и екологична икономика;

Някои от силните страни, които са шанс за развитие:

 • развита образователна система и традиции;
 • наличие на основно ядро от квалифициран персонал;
 • наличие на стремеж и тенденция към модернизация на дейността;
 • проява на желание за разнообразяване на продуктовата гама чрез включване на културни, археологически и природни забележителности в програмите за туристите;
 • опит за реализиране на трансгранични мероприятия и програми;
 • използване на общи маркетингови подходи.

Постигане на устойчиво развитие и конкурентоспособност в условията на клъстерен подход може да се реализира в следните направления:

 • създаване на възможност за намаляване на постоянните разходи, а оттам на себестойността чрез увеличаване съвместно използване на услуги и оборудване като секретарски и административни услуги, счетоводство, съвместни инициативи за анимация, съвместни транспортни и снабдителски услуги;
 • съвместна работа на професионалисти със сходни мотивация, специализация и направление за решаване на даден въпрос в областта на нови техника и технологии;
 • бизнес консултиране и обмен на знания и опит на съмишленици за общо развитие на фирмите и региона;
 • коопериране в областта на приложни и маркетингови изследвания и анализи;
 • общи действия за екологичен бизнес;
 • коопериране за дейности, които да осигурят заетост на персонала на фирмите през неактивния сезон като производство на сувенири, шивашки услуги за хотелите, ремонтни и бояджийски услуги, ремонт на мебелно оборудване.

Untitled12

Снимка: Българево, Празник на пъпеша

http://bulgarevo.com/2012/?m=20111126