Приоритетни мерки за развитие на туризма

В туристическия сектор е от особено значение да има единомислие и единодействие от страна на частните инвеститори и публичната власт. Само така ще се разгърнат успешно всички възможности за развитие. За повишаване конкурентоспособността на сектора е целесъобразно да се привличат по-платежоспособни туристи, а също така и да се удължават туристическите сезони. Това би могло да се постигне като се развиват:

 • туристическият продукт;
 • маркетингът и рекламата;
 • обучението на човешките ресурси.

Untitled1

снимка: http://www.tervel.bg

Пример за добри практики в „Анализ на европейския опит в областта на алтернативния туризъм” на:

http://www.tervel.bg/downloads/aktualno/krushari_best_practices.doc

Седемдесет процента от всички туристически услуги у нас се падат на морския рекреационен туризъм, което представлява основен дял в сектора. Това се дължи на факта, че черноморското крайбрежие у нас е дълго 378 km с обща площ на плажната ивица 9 млн.m2, а с дюните възлиза на 16 млн. m2. Налични са 70 плажни ивици.

Морският туризъм има възможности за развитие в няколко посоки:

 • Развитие на туристическата инфраструктура.
 • Увеличаване делът на морския рекреационен туризъм в БВП на страната чрез удължаване на сезона и включване на услуги от познавателния, селския, екологичния туризъм към него.
Untitled2 Untitled3 Untitled4

http://infobg.net/bg/index.php?cat=zabelejitelnosti&id=37&opt=1

 • Завладяване на нови пазари.
 • Създаване на съвместен туристически продукт със страните от черноморското икономическо сътрудничество чрез обща реклама.

Untitled5

Снимка: novinite.bg

На следващо място с голям потенциал за развитие е балнеолечебният туризъм с локализирани над 500 находища с 1600 минерални извори, някои от които са на територията на трансграничния регион.

Untitled6

Снимка: Много морски курорти притежават балнеофизиолечебни бази: Албена, Златни пясъци. Свети Константин.

Албена СПА - https://www.google.bg/search?hl=bg&tbs=sbi:...STEP

Културният туризъм също тепърва предстои да се разраства. На територията на страната ни са регистрирани над 40000 паметници от различни исторически епохи и 229 музея. Екологичният, приключенският и други видове устойчив туризъм също имат база за развитие при наличната мрежа от три национални парка с площ от 221252,2 ha, девет природни резервата, 89 резервата и 2234 природни забележителности. Относно перспективите пред селския туризъм, изследванията сочат, че 35% от гражданите на ЕС предпочитат да почиват в селски области.

Untitled7

Снимка: Биосферен резерват Камчия

http://www.obzorcityhotel.com/_files/infos/8af3640_Obzor_City_Hotel_more_ekskurzii_2.jpg

Либерализация на движението на стоки, лица, услуги, капитали

Промените, които се извършват в европейския пазар налагат ново поведение на българските туристически фирми. Отвореният български пазар изпитва влиянието на европейските стоки – проверени и сертифицирани, безопасни и с високи потребителски свойства. Това налага повишаване канкурентоспособността на родните продукти и съобразяване с европейските изисквания за качество. Действащите в Европа нормативни актове определят механизма за формиране на изисквания към продуктите в дейностите по стандартизация, сертификация и акредитация.

Държавата регламентира техническите изисквания към продуктите като защитава обществените интереси, а именно:

 • Защита на обществения морал, обществения ред и обществената безопасност.
 • Защита на здравето и живота на хората и животните, опазването на растенията.
 • Защита на националните ценности с художествен, исторически и археологически характер.
 • Защита на интелектуалната собственост и търговията.Защита на работната среда и опазване на околната среда.

В страните от ЕС държавата се намесва значително по-малко в контрола върху качеството на продуктите преди пускането им на пазара, но си запазва основната функция да извършва контрол върху тези, които вече са в търговската мрежа.

В техническите подзаконови нормативни актове, обект на регламен­ти­ране са:

 • Нормите и изискванията, определящи свойствата на продуктите, техния състав, полезното съдържание, годността им за употреба и начините за ползва­не. Това касае туристическите фирми, които използват масово хранителни продукти и предлагат ресторантски услуги
 • Изискванията относно производството, преработването, транспорта и съхранението на продуктите.
 • Определенията на продуктите и допустимите търговски наименования, под които те могат да се пускат на пазара.
 • Изискванията към продуктите относно тяхното опаковане, етикетиране, посочване на произхода им. За туристическите фирми това има отношение към работата с фирмите доставчици.
 • Изпитване на продуктите и методите за това, с цел установяване на свойствата, състава и полезното им съдържание. Това ще рече недопускане използването на стоки, неотговарящи на тези изисквания.

Тук ще намерите възможност за получаване на информация по изпитване на продукти на Austrian Standards Institute

 

http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich­/exportieren-nach-oesterreich/normen-und-recht/normenexport.bg.html

Свободното движение на хора предоставя повече възможности за туристическата индустрия чрез облекчен достъп на повече чуждестранни туристи до българските дестинации. Особено важно е, че тези потребители да са по-високо платежоспособни и контингентът да е значителен. Опасност произлиза от това, че те имат достъп до останалите конкурентни страни от региона, които са с добре развити и популярни качествени туристически услуги. Идвайки в нашите курорти, тези туристи предявяват своите изисквания, носят своята култура. Туристическият бизнес е длъжен да познава и удовлетворява напълно потребителските изисквания, за да спечели и увеличи клиентите.

Untitled8

Снимка: Некоректни искове тормозят родните хотелиери

http://news.myvidin.com/about-92791.html

<< 1 2 >>