Oсновни предпоставки за устойчиво развитие на човешките ресурси в трансграничния регион

Фактори, влияещи върху изграждането и устойчивото развитие на човешките ресурси в качеството им на социален капитал могат да бъдат обособени, според нивото, на което функционират, според формалността на комуникация и според целите, които преследват.

Според равнището, на което функционират, факторите биват:

 • на национално и наднационално ниво;
 • на ниво взаимоотношение между институции и общности;
 • индивидуални фактори, касаещи междуличностните взаимо­отно­ше­ния.

711

Снимка: Проект „Младежко партньорство за устойчиво развитие на селските райони:мобилизиране на местни ресурси за опазване на околната среда и борба срещу бедността” на ВУМК в Добрич.     

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=929780

 Представени от гледна точка на формалността на комуникация факторите са:

 • официални взаимоотношения с държава, с институции и други организации;
 • неформални междуличностни форми на социалния капитал.

Разгледани според целите, които преследват предпоставките могат да бъдат обусловени от необходимостта за:

 • разрешаване на обществено значими проблеми и конфликти;
 • за решаване на проблеми на общностите;
 • за задоволяване на лични потребности.

712

Снимка: Район на действие на Оперативна програма „Румъния и България” по Цел европейско териториално сътрудничество, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/image.cfm?id=1157

Няколко са основните предпоставки, върху които могат да се насочат усилията на мениджърите за постигане на устойчивост в тяхното развитие:

 • на първо място – да се отговори на изискването за създаване на професионален капацитет на направленията по човешки ресурси в организациите. У нас се наблюдава значително подценяване на тази важна и сложна дейност. Често срещана отживелица са отдели с наименования като „личен състав”; „кадри”; „труд и работна заплата”, осъществяващи някакви действия, влизащи в обхвата на управление на човешките ресурси. Мениджърите на такива организации са водени от рутина и консервативно отношение към новостите.

713  Снимка: Награда на Община Добрич, 2005 г. http://dobrich.org/index.php?s=sc&id=1301

 • на второ място, стабилизирането на фирмените направления по човешки ресурси да се свърже едновременно с целево специализирано обучение на действащи специалисти и привличане на млади кадри с достатъчно добра подготовка под формата на знания и базови умения в областта на управление на човешките ресурси. Комбинацията между опита на фирмения персонал с наученото в университета и амбициозността на младите хора носи известни рискове, но е основание за извличане на ползи за компаниите в стремежа за обновление и модернизиране на управлението.
 • на трето място може да се посочи прекъснатата или слабо резултатна връзка между организациите от бизнеса, от една страна, и уни­вер­ситетите, научноизследователските институции и консултантските ком­пании, от друга. Очевидно и двете групи участници, имащи отношение към пазара на труда се нуждаят от една по-голяма активност за сътруд­ничество, свързано с управлението на човешките ресурси.
 • по-бързият напредък в осъвременяване на цялостното управление на фирмените човешки ресурси несъмнено идва тогава, когато са обединени усилия, опит и знания на специалисти от практиката и доказани научни изследователи. Често е видно, че отделни научни идеи са познати на специалистите от фирмите, но те не са осъществявани на практика поради, факта в отделната компания, по-трудно се реализират идеи, които са вътрешно генерирани, а и персоналът е значително по-неподготвен за добра аргументация на едно конкретно предложение.

 714Снимка: Международна научна конференция – „Обединяването на бизнеса и образованието за успешно бизнес обучение” в Добрич и Албена.

http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=3642

 • не на последно място по значимост стои необходимостта от обучение на целия екип във фирмените ценности и култура, икономически, социалнопсихологически и поведенчески аспекти на труда. При това, не става дума само за обучение, а по-скоро за приобщаване на хората в споделяне на общи цели, в очакване на принос от всеки за промени и напредък по отношение на конкурентоспособността на организацията. (Илиев, Й., Управление на човешките ресурси – необходимият преход от науката към практиката на българските фирми, Управление на човешките ресурси, изд. “Абагар”, Велико Търново, 2005, стр.170). 

715

Снимка: Екипът на хотел „Вила ди Полета”, Добрич получава наградата за „Най-добър семеен хотел на 2011 г.”

http://www.bhra-bg.org/index.php?dejstvie=nagradi

Пренесени в областта на туризма и трансграничните дейности, проб­лемите с устойчивото развитие на човешките ресурси според действащата Стратегия за устойчиво развитие на туризма имат следните три посоки:

Икономическа:

 • Нови възможности за дългосрочни инвестиции и развитие на туриз­ма в трансграничната зона на България и Румъния, както и привличане в района на квалифицирани млади човешки ресурси.
 • Създаване на иновационна бизнес среда за устойчиво и дълго­срочно развитие в трансграничната зона в резултат на стратегическо парт­ньорство между университети и мрежи за знание, разработени в турис­ти­чески проекти.
 • Създаване на възможности за бъдещо международно сътруд­ничество в резултат на предлагани програми за обучение на специалисти в сфера­та на туризма на високо ниво.
 • Създаване на устойчив икономически напредък чрез осигуряване на висококвалифицирани човешки ресурси, на базата на индустриална кон­ку­рен­тоспособност и икономически растеж в сектора.

716   Снимка: Хотел”Реджина Мария Спа”- Балчик, получи награда за най-добра инвестиция в категория морски четиризвезден хотел на БХРА през 2011

http://www.activeproperty.bg/public/upload/images/rs_items/_20121030_p3Tq4/_MG_5675_full.jpg

Социална:

 • Осигуряване на висококачествено образование и обучение в транс­граничната зона в сферата на туризма.
 • Засилване на трансграничните връзки между академичната, изсле­дователската и бизнес средата.
 • Формиране на млади професионалисти с нови умения в транс­граничната зона между България и Румъния.
 • Подобряване на практическите умения и професионалното ниво на младите човешки ресурси.
 • Отваряне на нови работни места в трансграничния регион чрез устойчив икономически растеж.
 • Разширен достъп на младите човешки ресурси до развиващия се трудов пазар на туризма и свързаните с него подтрасли.
 • Намаляване на изтичането на мозъци и миграционния ефект чрез повишаване на възможностите за работа на младите и квалифицирани човешки ресурси.
 • Запазване на работните места за реално назначените като се завиши нивото на професионални им знания и умения.
 • Повишаване на комуникационните умения в резултат на специа­ли­зирани езикови курсове, разработвани в международни проекти.
 • Отваряне на нови възможности за устойчиво транснационално и трансгранично сътрудничество чрез преодоляване на социокултурните бариери и получаване на повече доверие у хората един в друг.
 • Дългосрочно и устойчиво развитие на инвестициите в технологии, приложими в туристическото обслужване с цел повлияване в позитивен план на екологичното и социалното състояние на градските зони.

717  Снимка: Щанд на България на най-големия туристически панаир ITB Berlin 2012

http://www.mi.goverment.bg/files/galeries/image/file-442-1283.JPG

Екологична:

Икономическото развитие на технологиите за развитие на туризма и свързаните с него подсектори на икономиката, допринасят значително за енергийната сигурност, качеството на въздуха, намаляването на газовите емисии от парниковия ефект и индустриалната конкурентоспособност в трансграничната зона. Разработването и употребата на технологии за ту­ризма е истинският отговор за предпазване от природни кризи и защита на природните ресурси и околната среда.

718

Снимка: "Албена" АД инвестира между 10 и 20 млн. лева в изграждането на фабрика за плодови и зеленчукови консерви и биогазова инсталация край балчишкото с. Момчил, която ще влезе в експлоатация през 2013 г.

http://www.novini.bg/news/593-100-марки-лютеница-на-пазара-са-менте.html

 

През последните години туризмът се налага като икономическа дейност, която съдейства за диверсификация на икономиката в районите, създава заетост и мобилизира местни и чужди инвестиции. Различните видове туризъм - селски, екологичен, културен - се установяват като дей­нос­ти, създаващи брутна добавена стойност за районите. Областите на въз­действие, както и съответстващите им мерки, свързани с реализацията на устойчиви форми на туризъм и на културни и креативни индустрии в регионите, са следните (Подприоритет 3.2 Развитие на устойчиви форми на туризъм ина културните и креативни индустрии в регионите, Стратегическа рамка на Национална програма за развитие на Република България: България 2020, Първи работен вариант, 16.03.2012 г., стр.33-35):

719Снимка: В Черни Вит се изгражда първият пазар от веригата на Slow Food, който ще се нарича „Плодовете на Земята”.

http://www.moreto.net/s.php?n=153573

 •  Стимулиране развиването на разнообразни форми на туризъм - отключване на местния потенциал - възстановяване на културни обекти и съз­­даване на интегрирани туристически продукти; консервация, реставрация и интегриране на недвижими културни ценности (НКЦ) в съвременната среда и обновяване на музеите чрез създаване на специфични туристически продукти; предоставяне на правата на управление на НКЦ на общините (предвижда се създаване на специализирани органи за опазване към общините - общински фондове „Култура” и обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към общините); развитие на културни туристически атракции - дейности по реставрация и консервация, социализация на културни паметници, изграждане на съпътстваща туристическа инфра­структура, въвеждане на съвременни форми на експониране и интер­претация; развитие на инфраструктурата за туризъм в защитените територии и създаване на природни туристически атракции; изграждане и развитие туристически атракции за селски, спа/балнео, приключенски и спортен туризъм.

 7110Снимка: Колбасът напфавок (еквивалент на банския старец) се прави единствено в Горно Драглище, Разложко.

http://www.ekrana.info/tanki-mezeta-ot-gorno-draglishte-vkusi-po-fiesta-tv.html

 7111

 Снимка: Хор „ARMONIA” от Констанца печели ГРАН ПРИ от конкурс “Фолклор без граници” в Добрич

http://www.podiym.com/2012/06/armonia.html

 • Развитие и предоставяне на широколентови услуги - въвеждане на ИКТ в туристическия сектор, разработване и реклама на регионални туристически продукти, основани на местния потенциал; създаване на обща туристическа интернет страница (портал) на България; подобряване на информационното обслужване и маркетинга, развиване на специфични информационни услуги за местния бизнес, повишаване на публичността и на прозрачността на процедурите за категоризация на хотелите; осъществяване на мерки за привличането на туристи.

Пример за ИКТ в туристическия сектор чрез Star.bg - онлайн каталог, собственост на Инвестор.БГ. Сайтът представлява съвкупност от тематични страници. Всяка от тях е минипортал за отделна тема, в който са събрани и подредени в кутии-модули линкове към най-интересните и полезни сайтове от съответната област. Виж http://dobrich.start.bg с полезен линк http://www.cci.dobrich.net .

Още по темата: http://prnew.info/seo-konferenciq-2013-4/

 • Валоризация и популяризиране на недвижими и движими културни ценности - опазване, закрила, валоризация и социализация на недвижими идвижими и нематериални културни ценности, популяризация и реклама;дейности по реставриране, консервация и експониране на туристическиобекти от религиозен характер.
 •  Подкрепа за регионалния маркетинг и формирането на регионални туристически продукти - формиране на регионални продукти, провежданена пазарни проучвания, разработване на бранд стратегии, маркетинговистратегии за позициониране и осъществяване на промоционални дейности. Полуостровът на съкровищата” по Фиеста ТВ.

 7112

 Снимка: „Полуостровът на съкровищата”  поФиеста ТВ - Валери Нешов чертае една по-различна България и намира места, пощадени от индустриали­зацията, в които храна се приготвя по начин, предаван от поколение на поколение. Може да се види къде се е приютила традицията и да се запали приклю­ченския дух.

http://www.ekrana.info/kade-v-balgariya-prigotvyat-krokmatch-i-napfavok-fiesta-tv-izdava.html

 • Създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии - подкрепа на визуалните изкуства и популяризиране на съвременни форми на художествено изразяване; подкрепа на българското филмопроизводство и филморазпространение.
 • Реализиране на национален туристически маркетинг – провеж­дане на комуникационни кампании на вътрешния и на целеви пазари; провеждане на мултинационални кампании по тв и други медии; производство на филми, мултимедийни продукти и иновативни промо­ционални материали; доразвиване на националния интернет портал и създаване на информационна система и мрежа с регионалните и местни цент­рове; провеждане на маркетингови проучвания и изследвания; промоционални дейности, насочени към специализирани продукти; разкриване на туристически представителства на водещи пазари.

 

<< 1 2 3 4 >>