Политики за устойчиво развитие на социалния капитал в ЕС

Целта на политиките за икономическо и социално сближаване на ЕС е да ограничи различията в икономическото и социално развитие на различните региони и да насърчи структурни промени за развитие, които да доведат до икономически и социален растеж.

За периодa 2007 – 2013 г. са приети регламенти, регулиращи политиката на сближаване. Съгласно тях се прилагат като структурни фондове Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд и Кохезионният фонд. Фондовете за ориентиране и гарантиране на земеделието и рибарство са отделени от Структурните фондове.

 

Приоритетите на регионалната политика на ЕС за текущия период са групирани в 3 цели: „Сближаване”, „Регионална конкурентоспособност и заетост” и „Европейско териториално сътрудничество”.

Цел 1 „Сближаване” – чрез нея има стремеж за ускоряване на сближаването на най-слабо развитите страни-членки и региони, чрез подобряване на условията за растеж и заетост, посредством увеличаване и подобряване на качеството на инвестициите във физически и човешки капитал, развитието на иновациите и обществото, основано на знание, адаптирането към икономически и социални промени, защитата и подобряването на околната среда, както и административна ефективност. Критериите за допустимост на регионите за финансиране са Структурните фондове и Кохезионния фонд. България е избираема за финансиране по Цел 1.

Цел 2: “Регионална конкурентоспособност и заетост” - насочена, извън най-слабо развитите региони, към засилване на конкурен­то­способността на регионите и заетостта чрез изпреварване на икон­о­мическите и социалните промени, включително тези, свързани с отваряне на търговията, чрез иновации и насърчаване на обществото основано на знание, предприемачеството, защита и подобряване на околната среда, адаптиране на работниците и бизнеса, както и развитие на пазари на труда. Финансиране се отпуска от ЕФРР и ЕСФ.

Цел 3: „Европейско териториално сътрудничество” – насочена към трансграничното сътрудничество, от една страна, чрез съвместни местни инициативи на междунационално ниво, от друга - чрез действия, водещи до интегрирано териториално развитие, обвързани с приоритетите на Общността, и мрежи за обмяна на опит на подходящо териториално ниво. Финансира се от ЕФРР.

Опирайки се на принципа на солидарността между хората в Съюза и идеята за всеобщ икономически и социален прогрес, страните-членки на ЕС провеждат европейска регионална политика, финансирана от фондовете на ЕС, като по този начин Съюзът оказва влияние и върху планирането на развитието на регионално и местно ниво.

Други принципи за провеждане на устойчива социална политика в рамките на ЕС:

 • Принцип на партньорство – действията на Общността допълват и подпо­магат националните дейности. Те са резултат от тясно сътруд­ничест­во и консултации между Европейската комиссия (ЕК) и държавата, като в процеса участват национално определените органи на централно и местно ниво и социално-икономически партньори.
 • Принцип на координация – ЕК и държавата гарантират коорди­ниране и недопускане на припокриване на финансиранията от различните фондове и помощта от други финансови инструменти.
 • Принцип на децентрализация – осигурява делегиране на права от ЕК на държавата по управлението на Структурните и Кохезионния фондове;
 • Принцип на допълняемост - средствата от ЕС следва да допълват местните източници на финансиране, чието ниво се определя от държавата.

За периода 2014-2020 г. Оперативна програма регионално развитие на Европа 2020 (ОПРР 2014-2020) покрива елементи от основните приоритети на ЕС с фокус върху втория от изброените по-долу:

 1. Интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
 2. Устойчив растеж - насърчаване на по-екологична и по-конку­рентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
 3. Приобщаващ растеж - стимулиране на икономика с високи рав­нища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

Общата стратегическа рамка на водещите документи на ЕС включва 11 тематични цели, 6 от които имат пряко отношение към регионалното социално развитие за периода 2014-2020, а именно:

Цел 6. Опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите;

Цел 7. Насърчаване на устойчиво развит транспорт;

Цел 8. Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила;

Цел 9. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността;

Цел 10. Инвестиции в образованието;

Цел 11. Повишаване на институционалния капацитет.

Национални документи по Оперативна програма за развитие на регионите, които кореспондират с европейските за разглеждания период покриват широк кръг от приоритети на НПР 2020 и са представени в:

 • Подприоритет 3.2. Стимулиране развитието на градовете и подоб­ряване на интеграцията на българските региони в национален план;
 • П3, Подприоритет З.4 Подкрепа за ефективно и устойчиво усво­яване на туристическия потенциал;
 • П3, Подприоритет З.5 Създаване на условия за опазване и подобря­ване на околната среда;
 • П7, Подприоритет 7.2 Повишаване на енергийната ефективност.

721  

Снимка:Енергийната политика на община Добрич може да послужи за пример на други европейски градове със сходни условия в сградите

http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=8396