Резюме

Вместо обобщение на разгледаните въпроси за това какво печелят или губят туристическите организации и свързаните с тях фир­ми, в които управлението на човешките ресурси създава стойност, може да послужи твърдението, което застъпва Кристиян Хаджиев (Хаджиев, Кр. Трансформационен модел за организационно развитие, Сп. Икономическа мисъл, 2005. http://eprints.nbu.bg/615/1/StatiaIkonMisul2005_2.doc), че няма закон, който да задължава една хаотична организация да се трансформира в устойчива или съвършена. Това е доброволен избор и въпрос на оцеляване. По-долу се прилага в адаптиран вид неговата класификация за основните характеристики на хаотична, устойчива и съвършена организация, която е валидна и за компаниите в туристическия сектор.

 

7rez

Фигура 7.5. Основни характеристики на хаотична, устойчива и съвършена организация

(Хаджиев, Кр. Трансформационен модел за организационно развитие, Сп. Икономическа мисъл, 2005)

http://eprints.nbu.bg/615/1/StatiaIkonMisul2005_2.doc