Основни подходи за решаване на противоречията между бизнеса и опазването на природните ресурси

В концепцията за устойчиво развитие отправно начало е идеята съвременното общество да осигурява еднакво добри условия както за собственото си развитие, така и развитието на бъдещите поколения. Природните ресурси трябва да се използват разумно като полезните им компоненти се оползотворяват максимално при минимално увреждане на околната среда.

Противоречията в туристическия сектор между бизнеса и опазването на природните ресурси имат различни проявления. Туристическата индустрия в североизточния регион на България се основава и развива на базата на природни дадености:

 • добри естествени плажове;
 • чиста и топла през лятото морска вода;
 • приятно и спокойно лято;
 • крайбрежия със свежа зеленина;
 • източници на питейна вода в достатъчни количества;
 • благоприятни за плажуване въздушни течения;
 • интересни естествени пясъчни и скални образувания;
 • термални извори.

Untitled9

Снимка: Хотел „Азалия”

http://allinclusive.bg/images/hotel/7/128.jpg

Вследствие развитието на масов туризъм от около осемдесет години върху основните природни фактори има сериозни отпечатъци от присъствието и дейността на хората – туристи и фирми, предлагащи туристически услуги.

Untitled10

Снимка: Морето кипна

http://www.monitor.bg/img/?id=278617&sz=0&cut=yes

Някои от тях са:

 • недобре урегулирано застрояване и презастрояване за сметка на зеления пояс;
 • увредени части от растителността и дюните;
 • замърсени плажове и околностите им с изхвърлени опаковки и биологични отпадъци;
 • замърсено крайбрежие със строителни отпадъци.

Untitled11

Снимка: Българското Черноморие: може ли по-лошо?

http://nomtax.blogspot.com/2008_05_01_archive.html

В развитите икономики се използват следните подходи за преодоляване на противоречията между целите на бизнеса и опазването на природната среда:

Тотален екологичен мениджмънт на качеството

Тоталният екологичен мениджмънт на качеството е движение за въвеждане в екологичните системи на практиките за управление на качеството. Той се стреми да доближи екологичният мениджмънт близо до производствената система на фирмата. Поощрява постоянното учене, оценката и обратната връзка, обучението и други стандартни практики. Има възможността да издига статута на екологичния мениджмънт в ценностната система на фирмата. Той е вътрешна аналитична система, проявяваща голямо разбиране към екологичните аспекти в качеството на продукта.

Еко-ефективност

Еко-ефективността се фокусира върху неефективната консумация на енергия и материали в текущите практики. Някои от стоте най-големи фирми в света застават зад идеята на еко-ефективността, чрез Световния бизнес-съвет по устойчиво развитие. Те заявяват, че еко-ефективността е “основен начин, по който бизнесът може да допринесе за концепцията за устойчиво развитие”. Според тях еко-ефективността е управленска философия, която окуражава бизнеса да бъде по-конкурентен, иновационен и екологично отговорен. Визията на еко-ефективността е да се произвежда повече с по-малко разходи на ресурси. Тя се опира на пет основни принципа:

 • разглеждане на пълния жизнен цикъл на продукта;
 • развиване на услуги;
 • баланс между разумни потребности и качество на живота;
 • дефиниране границите на еко-капацитета;
 • процесен подход в бизнеса.

Untitled12

снимка: http://www.bia-bg.com/event/1038/Семинар

Корпоративна социална отговорност

Отговорната грижа е пример за най-висока степен на доброволен кодекс, който има характеристики, близки до задължителните норми. Тези кодекси са доброволни в смисъл, че не са регламентирани от публичните власти, но несъобразяването с тях може да доведе до строги санкции от групите, които са ги създали. Основни задачи на “Отговорната грижа” са промотирането на постоянното подобряване у членуващите фирми на екологичните, здравните и безопасни практики в отговор на обществената загриженост. Тези кодекси не предписват абсолютни количествени стандарти, а оставят на самите фирми да решат как да действат. Корпоративната социална отговорност, например, е приета от химическата индустрия по целия свят.

На 13 и 14 май 2010г. в „Интер експо център”, София се проведе Петата регионална конференция „Корпоративна социална отговорност” в България. „Дружба стил”, Варна получи награда “СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА” от бранш „Шивашка промишленост”, а в сектор дървообработване и мебелна промишленост е наградено едно средно предприятие - Лудогорие 91 Ад – Кубрат. Хотелите с приз в конкурса са: “Централ” – София – среден хотел и „Мария Луиза” – София – малък хотел.

Untitled13

Untitled14

http://bilsp.org/documents/124_IMG_7398.jpg      http://bilsp.org/documents/121_IMG_7343.jpg

Бизнес-харта за устойчиво развитие

Бизнес-хартата за устойчиво развитие се съставя по 16 принципа, някои от които са: корпоративен приоритет, интегриран мениджмънт, предварителна оценка, отвореност към проблемите и др. Хартата призовава фирмите да приемат екологичния мениджмънт като най-висок корпоративен приоритет.

В туристическия сектор в България има подписана харта за устойчиво развитие от четири хотела, Общината и местното ловно-рибарско дружество в гр. Девин

http://news.ibox.bg/news/id_1628626740

Untitled15

Снимка: http://news.ibox.bg/news/id_1628626740

ИСО 14000

ИСО 14000 е цялостна мениджърска система от изисквания, които фирмите трябва да прилагат, за да получат сертификат от Световната организация за стандартите. Документацията на ИСО 14000 е произлязла директно от ИСО 9000 за управление на качество. Този стандарт има много силен компонент на обучение и целта му е да подобри екологичната управленска система на фирмата. Стандартът определя качествените показатели, които трябва да ръководят компаниите в тяхната екологична дейност.

Успешни практики:

SKF Берингс България ЕАД произвежда търкалящи лагери и е сертифицирана по ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO/TS 16949 (www.skf.com).

„Дестинация България” ЕООД е лидер в производството, сервиза и услугите с повдигателни съоръжения. Тя е първата фирма у нас от бранша с изградени и сертифицирани системи за управление на качеството, безопасността на труда и по отношение на околната среда, съгласно БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 БДС EN ISO 14001:2005 с пълен обхват за подемна техника. (www.destbul.com)

Повече за сертифицирането у нас: http://www.bgcert-training.com/

В условията на трансграничния регион за решаване на противоречията между бизнеса и опазването на природните ресурси полезно би било да се провеждат следните мерки:

 • запознаване на мениджърите със Закона за опазване на природната среда (http://www3.moew.government.bg/files/) и наредбите на местните власти и директивите на ЕС в това отношение (http://eur-lex.europa.eu/RECH_mot.do?ihmlang=bg). Полезно е да се акцентира върху специфичните за района или комплекса разпоредби, а също новите и изменени постановки;
 • посочване на несъответствията на бизнеса като цяло и на отделни фирми с изискванията на закона и конкретните действия, които трябва да се предприемат;
 • оказване на съдействие от страна на клъстера или отрасловите структури, относно ползване на помощ за нуждаещите се фирми и региона от съответните финансови средства;
 • обширна информация за туристите, относно природните забеле­жителности и ресурси чрез добре оформени карти, реклами, информационни табели, в които се посочват и мерките за опазването им.

За да се избегнат противоречия между бизнеса и прилагането на концепцията за устойчиво развитие могат да се предложат и огласят:

 • конкретно приложими иновации с екологичен и стопански ефект;
 • възможности за ползване на финансова помощ за реализиране на еко-иновации;
 • предоставяне на терени от обществени поземлени фондове – неизползваеми и непригодни за ефективна аграрна дейност за екологични мероприятия като генериране на зелена енергия, индустриални паркове за нуждите на туризма с екологичен ефект.

Интересна новост и възможност за екологична икономика предоставя развитието и използването на електромобилите. На тази база могат да се развият екологични МСП за:

 • таксиметрови услуги с електромобили;
 • автомобили под наем;
 • електрически скутери и моторолери за туристи и нуждите на фирмите;
 • зарядни станции за електромобили и скутери;
 • сервиз за електромобили и електроскутери.

Ако зарядните станции са снабдени със зелена електроенергия, еко-ефектът е много висок и дълготраен.

Като пример за сериозно постижение в това отношение може да се посочи Израел. Там се движат над 100 000 електромобила Рено (сп. Икономика, бр.16, август 2012 г.).

Естония със средства от продажба на квоти за въглеродни емисии е закупила и експлоатира 600 електромобила Мицубиши.

Възможностите, които предлага бизнеса, използващ електромобили са:

 • в България има Национален план за действие, насърчаване на производството и ускорено навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност за периода 2012-2014 г., който може да се ползва като източник за финансова помощ от 5000 лв. на физическо или юридическо лице за първи закупен електромобил (http://www.­manager­.bg/news/­darzhavata-shte-subsidira-pokupkata-na-elektromobili);
 • електромобилите се застъпват в програмата Европа 2020, според която до 2020 г. 20 % от леките автомобили в ЕС трябва да са електромобили;
 • създаден е индустриален клъстер “Електромобили”, който сглобява и предлага такива на българския пазар. Има и други фирми, които предлагат електромобили;
 • експлоатационните разходи на електромобилите са много ниски – консумативи са само за гуми и електроенергия;
 • продължава усъвършенстването на електромобилите. В САЩ се работи по програма “Батерия 500”, според която акумулаторите за електромобили трябва да изминават с едно зареждане 500 мили (800 километра). В Германия се работи по ефективни охлаждания и работа на батериите;
 • работните цикли на съвременните батерии за един живот са над 3000 и изминатите километри над 450 000;
 • зареждането може да става вкъщи или в зарядна станция;
 • популярността на електромобилите у нас нараства. Към момента по-разпространени са електроскутерите – над 1500, а електромобилите са над 50 и броят им постоянно расте;
 • електромобилите са безшумни и беземисионни.

Опасностите в този бизнес могат да са:

 • все още висока цена на придобиване, която при нарастване на производството ще се снижава http://www.spekulanti.com/industrii-avto­mo­bilna/26270sgloben_u_nas_elektromobil_na_cena_10_000_evro_izliza_na_pazara;
 • неразвита мрежа от зарядни станции – също временен недостатък. Това е преимущество за фирмите, които имат намерение да заемат лидерски позиции в тази дейност. Изграждането на зарядни станции със зелена енергия все още е скъпо, но в перспектива - ефективно;
 • по-ниска денонощна използваемост, поради нужда от престой за зареждане – на зарядна станция около 20 минути на цикъл, а вкъщи три – четири часа.

Прилагането на електромобилите в курортни комплекси и центрове е привлекателно заради екологичните и експлоатационни възможности и качества, подходящи за гъсто населени места. Търсенето на услуги, които могат да се осъществяват с електромобили е достатъчно за успешна дейност.

bus

снимка: http://www.emic-bg.org/content/item/17

<< 1 2 3 4 >>