Начало

Тема 6: Значение на регионалната инфраструктура

В тема 6 на този учебник има текстове и линкове към други източници, които ще ви помогнат да узнаете:

  • Какво е мястото на България в Европейската транспортна инфраструктура?
  • Какви са приоритетите и мерките за развитие на регионалната инфраструктура у нас за периода до 2020 г.?

В тема 6 на този учебник ще прочетете:

  1. Характеристики на Десетте паневропейски транспортни коридора и ролята на България в тях;
  2. Главните цели и съответстващи им осем приоритети в Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.
  3. Кои са инфраструктурните проекти с важно значение за транспортния сектор в България?
  4. Какви са ключовите области, допринасящи за развитието на регионалната инфраструктура?

След като се запознаете с тема 6, трябва да можете да:

описвате мястото на България в европейската инфраструктурна система, както и националните приоритети и дейности в областта на транспорта, околната среда и бизнес средата.

знаете какви и колко са европейските транспортни коридори, как България се вписва в тях и какво предстои да бъде направено за развитие на транспорта в страната през следващите години.

разграничавате приоритетите и специфичните цели за подобряване на елементите на регионалната инфраструктура в България.

обяснявате ролята на ключовите инвестиционни проекти в страната за подобряването на състоянието на регионалната инфраструктура.

умеете да се ориентирате в палитрата от дейности и мерки за развитие на регионалната инфраструктура, начините за тяхното осъществяване и възможните източници за финансиране.

използвате познанията си относно регионалната инфраструктура за разработване и реализиране на проекти за нейното подобряване, с оглед постигането на устойчиво развитие на туризма в България.

Транспортът има важна роля за достигане на модерно развитие в обществен и икономически план, както и за ускоряване процесите на регионално развитие и сближаване. В България транспортът се възприема като значим фактор за повишаване конкурентоспособността на националната икономика, като допълнителна обусловеност за това има и стратегическото географско разположение на страната. Последното често възприемано като предимство с все още неоползотворен потенциал. Развитието на транспортния сектор е от съществено значение за утвърждаването на външнотърговските връзки на страната и растежа на туристическите услуги.