Резюме

Транспортът има важна роля за модерното развитие на урбанизираните територии в обществен и икономически план. Той е средство за ускоряване процесите на регионално развитие. Инструмент за сближаване са Десетте паневропейски транспортни коридори, определени на Втората паневропейска транспортна конференция в Крит през 1994 г. Те представляват жизненоважни артерии в Централна и Източна Европа, които спомагат за устойчивото развитие на региона. Пет транспортни коридора преминават през България – това са трасета с номера IV, VII, VIII, IX и X.

Стратегията за развитие на транспортната система на Р България до 2020 г. представлява дългосрочен документ, който цели да очертае най-важните насоки за развитие в десетгодишен период. Основните приоритети, заложени в нея са:

Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;Интегриране на българската транспортна система в европейската;Прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар, както и осигуряване на добра бизнес среда;Осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и развитие на транспортния сектор. Ефективно усвояване на средства от европейски фондове;Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората;Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта;Осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната;Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт.

Инфраструктурни проекти с важно значение за транспортния сектор в България за периода 2013-2020 г. обхващат инициативи, свързани с модернизация на ЖП мрежата, като част от европейската; доизграждане на автомагистрали; подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари; подобряване на условията за морско и речно корабоплаване.

Развитието на регионалната инфраструктура се базира на няколко ключови области: подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес; доизграждане и модернизацията на инфраструктура за опазване на околната среда; подобряване свързаността на районите в национален и международен план чрез усъвършенстване на коридорите от трансевропейската транспортна мрежа TEN-T; специално внимание към второкласните пътища, преминаващи през северните и южни гранични райони; подобряване на достъпа до културноисторически обекти, логистични центрове, местата за туризъм, производствените и бизнес зоните в районите, както и осигуряване на широколентов достъп до цифрови услуги (Интернет) най-вече в слабо населените и периферни райони.