Литература и информационни източници

  1. Портал Европа. Europe.bg. Регионална политика 2007-2013. http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=264&id=2231&page=19
  2. Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 Г. http://www.mrrb.government.bg/index.php?do=law&id=221&lang=bg&type=4
  3. Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 - 2022 Г. http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2343
  4. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Стратегията за развитие на транспортна система на Република България до 2020 г. http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=451&id=3756
  5. България. Оперативна програма транспорт 2007-2013 г. (http://www.optransport.bg/page.php?c=42)