Литература

Литература

  1. Николов, Н, Преглед на понятията „туризъм” и „екотуризъм” като основополагащи в туристическите изследвания, Проект BG051PO001-3.3.04/40: „Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения”, София, 2010

  2. Рафаилова, Г., Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинция - принцип и механизми и тяхното приложение в туристическа дестианция Варна, сп. Диалаог, бр. 4, 2006

  3. Хицова, К., Предимствата на органичните продукти, Българска наука, 16.09. 2011

  4. Goodball, B., M. J. Stabler , Tourism and Sustainable Community Development, ROUTLEDGE, 2007

  5. Inskeep E, Tourism Planning : An Integrated and Sustainable Development Approach. New York : Van Nostrand Reinhold, 1991.

  6. Murphy, P., & Murphy, A. (2002). Regional tourism and its economic development links for small communities, First National.Conference on the Future of Australia's Country Towns. T h e, Regional Insti tute Ltd., April 8, 2004

  7. http://bg.bgp.bg/BGP_articles_347/

  8. http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2011-1/energy-efficiency

  9. http://burgas-reporter.com/2012/03/1710/