Маркетингови подходи за популяризиране на екотуризма

Популяризирането на екотуризма в България има за цел да увеличи броя на посетителите и продължителността на техния престой в страната ни, да подобри тяхното сезонно и териториално разпределение в различните райони и територии. За нейното постигане могат да се използват следните маркетингови подходи:

  • Провеждане на регионални проучвания на отношението на посетителите към екотуризма; разработване на регионални стратегии за развитие на екотуризма, маркетингови и рекламни стратегии и програми, разработване на туристически пакети и др.;

Пример за разработване на маркетингова стратегия: http://marketing.about.com/cs/brandmktg/a/whatisbranding.htm

  • Подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за дадения регион. Участие в регионални, национални и международни туристически панаири, организиране на регионални туристически панаири, осъществяване на контакти с пътнически агенти, туроператори, свързване с журналисти и издатели на пътеводители като “Lonely Planet”, “Rough Guide”, “Footprint” и др.

Пример за изложение на био продукти в България: “Biо eco expo”- http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/bioexpo/

Пример за Международен туристически панаир: http://www.targuri-anat.ro/hm/www/EN/

  • Организиране на събития с регионален и национален обхват, като дегустации на екопродукти, посещения на биологични ферми и стопанства, както и на защитени екологични територии; предлагане на кухня основана на здравословно хранене и др.
  • Използване на съвременни технологии и информационни системи с цел подобряване на информационното обслужване. Създаване на екотуристически информационни центрове и включването им в регио­нални или по-големи мрежи и информационни системи, интернет базирани регионални системи за информация и разпространение (e-маркетинг), туристически бази данни, основани на ИТ и др.

Създаване на регионална идентичност и превръщане на българския екотуризъм в запазена търговска марка.

Информация за специфичните особености на фирмената марка: http://ginnytoll.com/why-is-branding-an-important-marketing-strategy-P2059

  •  Подобряване на осведомеността на посетителите относно приоритетите на екотуризма. Разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на екотуристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на препятствията пред постигането на устойчиво развитие в сферата на туризма и др.
  • Подкрепа на организациите и мрежите, основани на принципа на партньорство, включително дейности по изграждане на екотурис­тически асоциации. Насърчаване на изграждането на регионални и национални мрежи от бизнес структури, функциониращи според принципите на екотуризма и др.

Асоциация за отдих и туризъм сред дивата природа на Аляска: http://www.awrta.org/

Екотуристическа асоциация в Австралия, ЕАА: http://www.ecotourism.org.au/

Българска асоциация за алтернативен туризъм: http://www.ecocatalog.eu/eco-business /nepravitelstveni/baat.html

Пример за маркетингова стратегия: http://marketing.about.com/cs/brandmktg/a/whatisbranding.htm